Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program POWROTY 2023

organizator:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
międzynarodowe, ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2023

Program POWROTY 2023

Celem programu Polskie Powroty NAWA 2023 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Program stwarza Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych. Naukowcy objęci Programem będą mogli wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w zagranicznej jednostce, tworząc w Polsce własną Grupę Projektową bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych. Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca członków Grupy Projektowej oraz Osoby Zapraszającej, a także koszty przesiedlenia Powracającego Naukowca. Elementem Programu jest ponadto Komponent badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) lub Komponent aplikacyjny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 22 maja 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r., do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji

Złożenie Wniosku oznacza akceptację treści Regulaminu i Ogłoszenia.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim.

Maksymalnie 1 Wniosek złożony wspólnie przez Powracającego Naukowca i Instytucję zatrudniającą. Powracający Naukowiec może występować tylko w jednym Wniosku złożonym w danym Naborze. Nie ma ograniczenia liczby Wniosków składanych przez Instytucję zatrudniającą, pod warunkiem, że każdy Wniosek jest złożony z innym Powracającym Naukowcem. W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku z tym samym Powracającym Naukowcem, Agencja skieruje do oceny Wniosek, który został złożony jako ostatni, pozostawiając pozostałe bez rozpatrzenia.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podkreśla, że Wnioskodawca przed przygotowaniem Wniosku oraz wymaganych załączników, powinien zapoznać się z dokumentami Naboru, w tym w szczególności z kryteriami oceny merytorycznej w Programie. Do Wnioskodawcy należy takie zaprezentowanie Projektu (dorobku naukowego oraz opisu zaplanowanych badań), aby umożliwić zarówno Zespołowi oceniającemu, jak i Recenzentom adekwatną ocenę Wniosku.

Program umożliwia zatrudnienie Powracającego Naukowca w polskiej instytucji szkolnictwa wyższego i nauki i obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej Powracającego Naukowca:

 1. Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist);
 2. Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Ścieżki warunkują wymagania wobec Powracającego Naukowca, skład Grupy Projektowej, długość Projektu i wysokość finansowania, co omówiono szczegółowo w odpowiednich częściach Ogłoszenia.

Założeniem Programu jest, aby w czasie realizacji Projektu Powracający Naukowiec realizował aktywności badawcze zaplanowane we Wniosku, a jednocześnie aplikował o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co pozwoli jemu oraz Grupie Projektowej (jeśli dotyczy) kontynuować działalność naukową w Polsce po zakończeniu Projektu.

Elementem Programu jest Komponent badawczy lub Komponent aplikacyjny – grant startowy finansowany odpowiednio przez Narodowe Centrum Nauki (w przypadku badań podstawowych) lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w przypadku badań aplikacyjnych oraz prac rozwojowych), przeznaczony na realizację odpowiednio badań naukowych lub badań aplikacyjnych i prac rozwojowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji Projektu.

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki. Przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w Programie, pod warunkiem, że działania zaplanowane w Projekcie mają charakter naukowy.

W przypadku równorzędnych wniosków preferowane będą wnioski, w których instytucją zatrudniającą jest:

 •  inna instytucja niż ta, w której Powracający Naukowiec uzyskał stopień naukowy doktora lub był zatrudniony
 • instytucja, która jest beneficjentem mniejszej liczby grantów wyłonionych w poprzednich edycjach Programu.

Wymagania w stosunku do Powracającego naukowca:

1. Ścieżka Junior scientist

Powracającym Naukowcem może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) posiada stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem Wniosku;

3) przez ostatni rok (liczony do dnia otwarcia naboru) pracowała naukowo w: zagranicznej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza granicami Polski (do okresu zagranicznej pracy naukowej nie wlicza się pobytu finansowanego lub współfinansowanego ze środków budżetu państwa polskiego);

4) przez ostatni rok (liczony do dnia otwarcia naboru) nie mieszkała i nie pracowała w Polsce (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej jednostki, o ile z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie);

5) może wykazać się dorobkiem naukowym, wdrożeniowym lub artystyczno-naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście danej dyscypliny oraz etapu kariery.

2. Ścieżka Experienced scientist

Powracającym Naukowcem może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 •  posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • przez ostatnie 4 lata (liczone do dnia otwarcia naboru) pracowała naukowo w: zagranicznej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza granicami Polski (do okresu zagranicznej pracy naukowej nie wlicza się pobytu finansowanego lub współfinansowanego ze środków budżetu państwa polskiego);
 • przez ostatnie 4 lata (liczone do dnia otwarcia naboru) nie mieszkała i nie pracowała w Polsce (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej jednostki, o ile z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie);
 • może wykazać się dorobkiem naukowym, wdrożeniowym lub artystyczno-naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście danej dyscypliny oraz etapu kariery;
 • w ramach pracy naukowej za granicą zdobyła udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym lub kierowaniu co najmniej jednym projektem badawczym wyłonionym w konkursie (z wyłączeniem stypendiów indywidualnych i projektów wyłonionych w konkursie organizowanym przez zagranicznego pracodawcę Powracającego Naukowca).

Warunkiem podpisania umowy o finansowanie Projektu z Agencją jest niepodjęcie przez Powracającego Naukowca zatrudnienia w Polsce od momentu złożenia Wniosku do momentu otrzymania decyzji Dyrektora.

Przy ustaleniu okresu od uzyskania stopnia doktora nie wlicza się okresu przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kandydatka może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, Wnioskodawca powinien poinformować o tym we wniosku, w polu dotyczącym przebiegu kariery naukowej.

W przypadku niezawarcia lub rozwiązania umowy o przyznanie środków finansowych zawartej pomiędzy Instytucją zatrudniającą, Agencją a Powracającym Naukowcem po przyznaniu finansowania na realizację Projektu, Dyrektor może ogłosić nabór uzupełniający.

W przypadku uzyskania finansowania, Instytucja zatrudniająca jest zobowiązana do:

 •  zatrudnienia Powracającego Naukowca na podstawie umowy o pracę na pełen etat przez cały okres realizacji Projektu. Kopia umowy o pracę z Powracającym Naukowcem powinna zostać przesłana do Agencji nie później niż 30 dni po jej podpisaniu.
 • utworzenia Grupy Projektowej (jeśli dotyczy), zgodnie z zasadami opisanymi w części 2.6 Ogłoszenia;
 • stworzenia Powracającemu Naukowcowi i Grupie Projektowej warunków do realizacji działań zaplanowanych w Projekcie, w tym zapewnienia przestrzeni biurowej i laboratoryjnej oraz aparatury naukowo-badawczej, a także dostępu do infrastruktury umożliwiającej prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych;
 • zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej działań prowadzonych w Projekcie, w tym spraw związanych z przyjazdem Powracającego Naukowca oraz utworzeniem Grupy Projektowej;
 • wsparcia Powracającego Naukowca oraz Grupy Projektowej w ubieganiu się o środki finansowe na realizację badań naukowych bądź prac rozwojowych, w pozyskaniu wymaganych zgód, opinii, zezwoleń, w tym dotyczących wystąpienia do właściwych komisji etycznych oraz wsparcia udziału w konferencjach i networkingu;
 • udziału w ewaluacji Programu;
 • w przypadku, gdy w Projekcie planowany jest Komponent badawczy lub Komponent aplikacyjny – do złożenia wniosku odpowiednio do Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w celu otrzymania finasowania, a w przypadku otrzymania tego finasowania do wsparcia realizacji oraz zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej komponentu.

W ramach Projektu Powracający Naukowiec wraz z Instytucją zatrudniającą planują utworzenie Grupy Projektowej.

Członkami Grupy Projektowej mogą być pracownicy merytoryczni, pomocniczy, technicy i pracownicy odpowiedzialni za administracyjną obsługę Projektu; nowo zatrudnieni do celów realizacji Projektu, zatrudnieni do wykonania konkretnych zadań w Projekcie lub będący dotychczasowymi pracownikami Instytucji zatrudniającej.

Dopuszcza się nietworzenie Grupy Projektowej, jeżeli rodzaj lub zakres prowadzonych badań tego nie wymaga.

Funkcję wspierającą w Projekcie pełni Osoba Zapraszająca. Jest to pracownik naukowy jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest Powracający Naukowiec, którego zadaniem jest wsparcie Powracającego Naukowca w realizacji zadań merytorycznych i poruszaniu się w strukturach Instytucji zatrudniającej przez cały okres realizacji Projektu.

W ramach Projektu Powracający Naukowiec i Instytucja zatrudniająca mogą zaplanować Komponent badawczy w maksymalnej wysokości 200 000 zł do wykorzystania w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy z NCN. Komponent badawczy jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki i jest przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie badań podstawowych.

Ocenie merytorycznej Zespołu oceniającego podlega, czy badania zaplanowane w ramach Komponentu badawczego należą do badań podstawowych. Jeśli Zespół oceniający uzna, że badania zaplanowane w ramach Komponentu badawczego nie należą do badań podstawowych, nie będzie możliwe złożenie wniosku do NCN. Możliwe będzie natomiast finansowanie Projektu przez NAWA, z wyłączeniem kosztów Komponentu badawczego. Zespół oceniający może zarekomendować modyfikację budżetu Komponentu badawczego, która musi być uwzględniona przy składaniu wniosku do NCN.

Beneficjenci (Instytucje zatrudniające) wyłonieni w Programie będą zobowiązani do złożenia odrębnego wniosku w systemie teleinformatycznym NCN w naborze skierowanym wyłącznie do nich. Wnioski będą podlegały jedynie ocenie formalnej NCN. W przypadku wniosków poprawnych formalnie zostanie wydana decyzja Dyrektora NCN o finansowaniu Komponentu badawczego oraz zawarta odpowiednia umowa.

Komponent badawczy we Wniosku składanym do Agencji jest nieobowiązkowy, a w przypadku zaplanowania go we Wniosku Wnioskodawca nie może jednocześnie ubiegać się o finansowanie Komponentu aplikacyjnego NCBR.

W ramach Projektu Powracający Naukowiec i Instytucja zatrudniająca mogą zaplanować Komponent aplikacyjny w maksymalnej wysokości 400 000 zł do wykorzystania w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy z NCBR. Komponent aplikacyjny jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i jest przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Ocenie merytorycznej Zespołu oceniającego podlega, czy zadania zaplanowane w ramach Komponentu aplikacyjnego należą do badań aplikacyjnych lub prac rozwojowych. Jeśli Zespół oceniający uzna, że zadania zaplanowane w ramach Komponentu aplikacyjnego nie należą do badań aplikacyjnych ani prac rozwojowych, nie będzie możliwe złożenie wniosku do NCBR. Możliwe będzie natomiast finansowanie Projektu przez NAWA, z wyłączeniem kosztów Komponentu aplikacyjnego. Zespół oceniający może zarekomendować modyfikację budżetu Komponentu aplikacyjnego, która musi być uwzględniona przy składaniu wniosku do NCBR.

Beneficjenci (Instytucje zatrudniające) wyłonieni w Programie będą zobowiązani do złożenia odrębnego wniosku do NCBR w naborze skierowanym wyłącznie do nich. Wnioski będą podlegały ocenie formalnej oraz ocenie w zakresie kwalifikowalności kosztów. W przypadku poprawnych wniosków zostanie wydana decyzja Dyrektora NCBR o finansowaniu Komponentu aplikacyjnego oraz zawarta odpowiednia umowa.

Komponent aplikacyjny we Wniosku składanym do Agencji jest nieobowiązkowy, a w przypadku zaplanowania go we Wniosku Wnioskodawca nie może jednocześnie ubiegać się o finansowanie Komponentu badawczego NCN.

Wniosek w imieniu własnym oraz Instytucji zatrudniającej składa Powracający Naukowiec.

Do Wniosku należy załączyć:

 • Linki do najważniejszych publikacji Powracającego Naukowca (od 3 do 5), jeśli bezpłatny dostęp do pełnej treści publikacji jest ogólnodostępny poprzez link, lub, gdy jest to niemożliwe, kopie tych publikacji. W przypadku monografii należy załączyć w Systemie teleinformatycznym Agencji plik zawierający stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora – łącznie nie więcej niż 20 stron. W przypadku patentów i wdrożeń należy podać ich numery oraz wskazać odpowiednie linki lub załączyć skany dokumentów je potwierdzających. W przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki należy załączyć kopie katalogów opatrzonych numerem ISBN lub inne formalne potwierdzenie spełnienia warunków określonych w części 2.4 Ogłoszenia.
 • Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Powracającego Naukowca stopnia/tytułu naukowego.
 • Podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Instytucji zatrudniającej zobowiązanie Instytucji zatrudniającej (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia).
 • Skierowaną do Agencji informację o zaproszeniu Powracającego Naukowca, podpisaną przez Osobę Zapraszającą (przykładowy wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia).
 • Oświadczenie Powracającego Naukowca (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia).
 • Kopię dokumentów potwierdzających w jednoznaczny sposób, że Powracający Naukowiec pracował naukowo za granicą na warunkach określonych w części 2.4 Ogłoszenia (zaświadczenie z działu HR lub zaświadczenie wystawione przez osobę reprezentującą jednostkę pracodawcy, zawierające nazwę stanowiska i okres zatrudnienia).
 • Pełnomocnictwo dla Powracającego Naukowca do złożenia Wniosku oraz dalszej obsługi konta w Systemie teleinformatycznym Agencji w ramach Programu w imieniu Instytucji zatrudniającej. Jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego to należy je załączyć do Wniosku, a jeżeli zostało udzielone w formie pisemnej to do Wniosku należy załączyć jego skan, zaś oryginał należy doręczyć na adres Agencji (sugerowany wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia).
 • Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 9 do Ogłoszenia).

UWAGA:

Dołączone dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem odręcznym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla załącznika nr 8 stosuje się szczególne wymagania określone w tym punkcie. Załączniki zamieszcza się w systemie jako pliki PDF o wielkości nie większej niż 10 MB. Dołączając dokument należy zasłonić zdjęcie, a dołączenie dokumentu ze zdjęciem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

Termin rozpoczęcia projektu

Projekt powinien rozpocząć się pomiędzy 1 kwietnia 2024 r. a 30 października 2024 r.

Czas trwania projektu

Ścieżka Junior scientist – Projekt może być realizowany przez okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Ścieżka Experienced scientist – Projekt może być realizowany przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy.

Zmiany terminu realizacji Projektu

W uzasadnionych przypadkach data rozpoczęcia Projektu wskazana we Wniosku może zostać przesunięta o nie więcej niż 6 miesięcy.

W uzasadnionych przypadkach okres realizacji Projektu może być przedłużony o nie więcej niż 12 miesięcy. Wystąpienia o przedłużenie są rozstrzygane indywidualnie przez Dyrektora. Agencja może wystąpić z prośbą o opinię w tej sprawie do Zespołu oceniającego.

W przypadku przerw w pracy Powracającego Naukowca związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, okres realizacji Projektu może być dodatkowo przedłużony, po akceptacji wniosku przez Dyrektora, o okres odpowiadający czasowi ww. przerw.

W przypadku zaistnienia opisanych powyżej sytuacji łączna kwota przyznanego przez Agencję dofinansowania nie jest zwiększana. Zastrzeżenie to nie dotyczy ewentualnego dofinansowania ze strony Instytucji zatrudniającej, która ma możliwość finansowego wsparcia Projektu na wszystkich etapach jego realizacji.

ony: nawa.gov.pl

Inne stypendia dla naukowców i doktorantów znajdziecie na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel.+48 22 390 35 56
katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl
nawa.gov.pl