Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne14
 • sportowe28
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Pomocy Stypendialnej Fundacji im. Korczaka w Jaśle

organizator:

Fundacja im. Janusza Korczaka

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2021

Program Pomocy Stypendialnej Fundacji im. Korczaka w Jaśle

Program Pomocy Stypendialnej Fundacji im. Korczaka w Jaśle jest formą pomocy materialnej świadczonej uczniom oraz studentom.

Celem Programu jest promowanie uczniów oraz studentów ambitnych i wybitnie uzdolnionych, wyróżniających się w nauce oraz umożliwienie im szeroko pojętej edukacji kulturalnej oraz rozwoju intelektualnego.

Program przeznaczony jest przede wszystkim dla tych uczniów oraz studentów, którym warunki materialne uniemożliwiają podjęcie lub kontynuowanie nauki w wybranej szkole średniej lub uczelni wyższej.

Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymują pomoc materialną w postaci stypendium fundowanego przez cały okres nauki, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym regulaminie.

Do programu mogą być zakwalifikowani w szczególność uczniowie oraz studenci wymienieni, którzy:

 • pochodzą z rodzin osiągających bardzo niskie dochody, których warunki materialne nie pozwalają na utrzymanie się w szkole średniej lub podczas studiów,
 • uczą się w szkole średniej, deklarują kontynuowanie nauki w szkole wyższej lub już studiują w szkole wyższej,
 • wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy lub osiągają semestralną średnią ocen: uczniowie – 4,75, studenci – 4,5,
 • w przypadku uczniów – uzyskają rekomendację Rady Pedagogicznej macierzystej szkoły.

Uczeń ubiegający się o stypendium przesyła na adres Fundacji następujące dokumenty:

 • zgodną ze stanem faktycznym kartę zgłoszenia ucznia-kandydata,
 • własnoręcznie napisane podanie z uzasadnieniem,
 • potwierdzone zaświadczenie o dochodach rodziców lub opiekunów prawnych,
 • zaświadczenie z urzędu gminy o wysokości zapłaconego podatku od nieruchomości.
 • potwierdzoną przez szkołę kopię świadectwa semestralnego lub końcowego.
 • aktualną fotografię.

Student ubiegający się o stypendium przesyła na adres Fundacji następujące dokumenty:

 • zgodną ze stanem faktycznym kartę zgłoszenia studenta-kandydata, która stanowi załącznik do regulaminu,
 • własnoręcznie napisane podanie z uzasadnieniem,
 • potwierdzone zaświadczenie o dochodach rodziców lub opiekunów prawnych,
 • zaświadczenie z urzędu gminy o wysokości zapłaconego podatku od nieruchomości,
 • potwierdzoną przez uczelnię kopię zaliczenia semestru lub roku,
 • aktualna fotografię.

Kandydatów do Programu mogą zgłaszać także organizacje społeczne, samorządy uczniowskie, samorządy studenckie, itp.

Uczniom oraz studentom, którzy zostali objęci Programem, gwarantowane są stypendia przez cały okres nauki pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie programu.

Stypendium przyznawane jest w danym roku szkolnym na okres dziesięciu miesięcy. Komisja może przyznać stypendium na dłuższy lub krótszy okres.

Kandydat ubiegający się o stypendium w każdym następnym roku nauki powinien każdorazowo przedstawić następujące dokumenty:

 • zgodną ze stanem faktycznym kartę zgłoszenia ucznia-kandydata lub studenta kandydata,
 • potwierdzone zaświadczenie o dochodach rodziców lub opiekunów prawnych,
 • potwierdzoną przez szkołę kopię świadectwa rocznego lub potwierdzoną przez uczelnię kopię zaliczenia semestru lub roku.

Stypendium może być pobierane nie dłużej niż trwa cykl nauki określony programem szkoły lub programem na danym kierunku studiów.

Informacje pochodzą ze strony: fundacjakorczaka.pl

Innych stypendiów i

Kontakt

Fundacja im. Janusza Korczaka
ul. Kościuszki 61
38-200 Jasło
tel. 13 44 86 122
fundacjakorczaka@gotfryd.pl
www.fundacjakorczaka.pl