Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Gminy Zelów – Stypendia im. Jana Pawła II

organizator:

Urząd Miejski w Zelowie

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.08.2020

Program Gminy Zelów – Stypendia im. Jana Pawła II

Ze stypendium mogą skorzystać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych mających miejsce zamieszkania i zameldowania w Gminie Zelów, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają dobre wyniki w nauce.

Minimalna średnia ocen pozwalająca ubiegać się o stypendium Gminy Zelów
w zakończonym roku szkolnym (roku akademickim) wynosi:

 • dla ucznia 4,0,
 • dla studenta 3,5,
  a miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 900 zł.

Stypendium nie przyznaje się:

 1. uczniowi, maturzyście lub studentowi, który we wniosku o stypendium podał dane
  nieprawdziwe lub niepełne;
 2. uczniowi lub studentowi, który powtarza rok nauki lub studiów, o ile to wynika z winy
  ubiegającego się;
 3. uczniom i studentom szkół i uczelni niepublicznych;
 4. osobom pracującym;
 5. uczniom i studentom powyżej 26 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium, według ustalonego wzoru składa się w Urzędzie Miejskim w Zelowie w terminie:

 1.  od 1 sierpnia do 31 sierpnia
  dla uczniów – na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia danego roku
  dla studentów – na okres stypendialny od 1 października do 31 grudnia danego
  roku
 2. od 1 grudnia do 15 grudnia
  na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca następnego roku – dla uczniów i studentów.

Wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosków stypendialnych:

 1. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie nauki bądź uczęszczanie do szkoły;
 2. zaświadczenie z uczelni potwierdzające podjęcie bądź kontynuację nauki;
 3. kserokopia świadectwa / karta ocen
 4. dokumenty poświadczające dane o sytuacji materialnej i rodzinnej kandydata do stypendium, w tym zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 5. zaświadczenie lub decyzję o pobieraniu przez ucznia (studenta) stypendium socjalnego lub naukowego

Wykaz załączników, które można dołączyć do wniosków stypendialnych:

 1. kopie dyplomów;
 2. orzeczenie Zespołu Orzekającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, określające stopień niepełnosprawności;
 3. zaświadczenie lekarskie lub inny dokument poświadczający ciężką lub długotrwałą chorobę;
 4. zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające bezrobocie rodziców/ opiekunów lub innych członków rodziny.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub niepodpisane nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony: www.zelow.pl

Kontakt

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie
ul. Żeromskiego 23, I piętro, pokój nr 106
Zelów
tel. 44 634 10 00 wew. 46.
umzelow@zelow.pl
www.zelow.pl