Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • artystyczne18
 • socjalne9
 • naukowe30
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Powiat Węgrowski – stypendium dla studentów uczelni medycznych

organizator:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 10.12.2019

Powiat Węgrowski – stypendium dla studentów uczelni medycznych

Zarząd Powiatu Węgrowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. uchwały stypendium przyznane będzie na okres 6 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku dla 1 studenta.

Wysokość stypendium wynosi 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł.) brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej ze studentem.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Wnioskodawcę (Studenta), który spełnia kryteria określone w Uchwale nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 roku w sprawie stypendiów dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem IV, V lub VI roku uczelni medycznej o kierunku lekarskim,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • nie przebywa na urlopie dziekańskim lub nie korzysta z innej przerwy w studiach,
 • zobowiąże się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

Stypendium przyznaje się na wniosek Studenta. Druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularz wniosku dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.powiatwegrowski.pl lub w Wydziale Administracyjno – Społecznym Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania stypendium, zasady jego wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów;

2) oświadczenie studentki/studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;

3) zobowiązanie do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, przy czym okres zatrudnienia nie może być krótszy niż okres pobierania stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, do dnia 10 grudnia 2019 r. Wnioski sporządzone niezgodnie z załączonym wzorem wniosku lub złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracyjno – Społecznym Starostwa Powiatowego (pokój nr 41) lub pod numerem telefonu 25 740 92 07. Regulamin przyznawania stypendium, określony w uchwale Nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r., dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej powiatu węgrowskiego: www.powiatwegrowski.pl w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Rady Powiatu/Kadencja 2018 – 2023.

Informacje pochodzą ze strony: powiatwegrowski.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów
tel. 25 740 92 07

www.powiatwegrowski.pl