Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci34
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe20
 • artystyczne14
 • muzyczne8
 • socjalne5
 • naukowe16
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd29
ARCHIWUM
Wróć do listy

Powiat Węgrowski – stypendium dla studentów uczelni medycznych

organizator:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 10.12.2019

Powiat Węgrowski – stypendium dla studentów uczelni medycznych

Zarząd Powiatu Węgrowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. uchwały stypendium przyznane będzie na okres 6 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku dla 1 studenta.

Wysokość stypendium wynosi 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł.) brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej ze studentem.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Wnioskodawcę (Studenta), który spełnia kryteria określone w Uchwale nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 roku w sprawie stypendiów dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem IV, V lub VI roku uczelni medycznej o kierunku lekarskim,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • nie przebywa na urlopie dziekańskim lub nie korzysta z innej przerwy w studiach,
 • zobowiąże się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

Stypendium przyznaje się na wniosek Studenta. Druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularz wniosku dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.powiatwegrowski.pl lub w Wydziale Administracyjno – Społecznym Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania stypendium, zasady jego wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów;

2) oświadczenie studentki/studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;

3) zobowiązanie do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, przy czym okres zatrudnienia nie może być krótszy niż okres pobierania stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, do dnia 10 grudnia 2019 r. Wnioski sporządzone niezgodnie z załączonym wzorem wniosku lub złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracyjno – Społecznym Starostwa Powiatowego (pokój nr 41) lub pod numerem telefonu 25 740 92 07. Regulamin przyznawania stypendium, określony w uchwale Nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r., dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej powiatu węgrowskiego: www.powiatwegrowski.pl w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Rady Powiatu/Kadencja 2018 – 2023.

Informacje pochodzą ze strony: powiatwegrowski.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów
tel. 25 740 92 07

www.powiatwegrowski.pl