Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Powiat Przeworski – stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, podkarpackie
termin składania wniosków: 10.10.2022

Powiat Przeworski – stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021.478 ze zm.), mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM
Tryb i zasady przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXII/234/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 24 maja 2021 r. poz. 1946). Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • kształci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w chwili składania wniosku;
 • zawrze umowę w której zobowiąże się do podjęcia pracy w SP ZOZ Przeworsk.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać:

 • w terminie do dnia 10 października 2021 r.
 • osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk;
 • lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP na adres: (/SPPrzeworsk/skrytka)

WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek składa zainteresowany student zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen ze wszystkich egzaminów z dotychczasowego przebiegu kształcenia;
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w chwili składania wniosku;
 • zobowiązanie studenta do podjęcia pracy w ramach stażu podyplomowego w terminie do 6 miesięcy po uzyskaniu dyplomu lekarza, po uprzednim uzyskaniu prawa wykonywania zawodu oraz kontynuacji zatrudnienia po zakończeniu stażu w SP ZOZ w Przeworsku przez okres:
  2 lata gdy student pobiera stypendium od VI roku studiów
  3 lata gdy student pobiera stypendium od V roku studiów
  4 lata gdy student pobiera stypendium od IV roku studiów.
 • wskazanie specjalizacji, która student zobowiązuje się podjąć w okresie zatrudnienia w SP ZOZ w Przeworsku, o którym mowa w pkt. 4. Preferowana jest specjalizacja z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Przeworsku wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

WYSOKOŚĆ I OKRES WYPŁACANIA ŚWIADCZENIA

Stypendium ma charakter finansowy i jest przyznawane na okres maksymalnie 9 miesięcy w każdym roku studiów począwszy od podpisania umowy do czasu planowanego zakończenia okresu kształcenia. Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie.

 ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I WYNIKI NABORU

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Przeworskiego. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Przeworskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Przeworsku w terminie 7 dni roboczych od podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu Przeworskiego oraz przekazana wnioskodawcom drogą pocztową.

Stypendium może być wypłacone studentowi wyłącznie po zawarciu umowy stypendialnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków. Do umowy student jest zobowiązany dołączyć zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Lista specjalizacji lekarskich priorytetowych dla SP ZOZ w Przeworsku – stan na 2021 r.

Wykaz specjalizacji:

 • Anestezjologia
 • Chirurgia
 • Urologia
 • Kardiologia
 • Internistyczna

Informacje pochodzą ze strony: powiatprzeworsk.pl

Innych ofert stypendialnych dla studentów szukaj w naszej wyszukiwarce!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
tel. 16 648 70 09
starosta@powiatprzeworsk.pl
www.powiatprzeworsk.pl