Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

powiat limanowski – stypendium dla studentów na kierunku lekarskim

organizator:

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, małopolskie
termin składania wniosków: 08.09.2023

powiat limanowski – stypendium dla studentów na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Pomoc materialna będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca każdego roku studiów – w wysokości 2.000 zł, w zależności od okresu związania się ze Szpitalem po ukończeniu studiów, o którym mowa w ust. 4.

Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 •  jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
 •  nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.

Minimalny okres związania się ze Szpitalem Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił co najmniej czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od Powiatu Limanowskiego , liczonemu pełnymi latami, z zastrzeżeniem ust. 5.

Staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student, określając także wysokość wnioskowanej pomocy materialnej.

Wniosek na druku zawartym w załączniku Nr 1 do ogłoszenia oraz podpisaną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia i realizacji umowy w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunków lekarskich oraz o przysługujących w związku z tym prawach, stanowiącą załącznik Nr 2 do ogłoszenia – należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Limanowej lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 8 września 2023 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.
 •  zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu.

Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:

 •  studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
 • o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego .

O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 22 września 2023 roku. Informacja zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej.

Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej przez Studenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Informacje pochodzą ze strony: powiat.limanowski.pl

Jeśli szukasz innych stypendiów, to zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Limanowej
Marka 9
34-600 Limanowa
tel: 18 33 37 800
starostwo@powiat.limanowski.pl
powiat.limanowski.pl