Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
 • artystyczne11
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Powiat Limanowski – stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, małopolskie
termin składania wniosków: 09.09.2022
termin rozstrzygnięcia: 30.09.2022

Powiat Limanowski – stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca każdego roku studiów – w wysokości 2.000 zł, w zależności od okresu związania się ze Szpitalem po ukończeniu studiów.

Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
 2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
 3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 4. zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.
 5. Minimalny okres związania się ze Szpitalem Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił co najmniej czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od Powiatu Limanowskiego , liczonemu pełnymi latami, z zastrzeżeniem ust. 5.
 6. Staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student, określając także wysokość wnioskowanej pomocy materialnej. Wniosek  należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Limanowej lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 9 września 2022 roku.
Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.
 2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
 3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.
 4. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu.
 5. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:
  1) studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
  2) o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
  3) w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego .
 6. O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 23 września 2022 roku. Informacja zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej.
 7. Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej przez Studenta. Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Informacje pochodzą ze strony: powiat.limanowski.pl

Jeśli szukasz innych stypendiów dla uczniów, to zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Limanowej
Marka 9
34-600 Limanowa
tel: 18 33 37 800
starostwo@powiat.limanowski.pl
powiat.limanowski.pl