Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • inne4
 • sportowe46
 • naukowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Powiat Kościański: stypendia dla uczniów i studentów

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2018

Powiat Kościański: stypendia dla uczniów i studentów

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie na stałe zameldowani na terenie powiatu kościańskiego, którzy uczęszczają do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i ukończyli I rok nauki w takiej szkole, a ich średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się także studenci, którzy na stałe zameldowani są na terenie powiatu kościańskiego i nie ukończyli 25 lat, są studentami uczelni publicznych lub niepublicznych w trybie dziennym lub zaocznym i ukończyli pierwszy rok tych studiów, a średnia ich ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50.

Przy przyznawaniu stypendiów uwzględnia się także osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego. W przypadku ucznia lub studenta, który posiada wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, a który nie spełnia kryterium dotyczącego wysokich wyników w nauce, Zarząd Powiatu Kościańskiego może w drodze wyjątku przyznać stypendium.

Uczniowie i studenci chcący ubiegać się o stypendium powinni złożyć do Zarządu Powiatu odpowiedni wniosek, do wglądu zaświadczenie o zameldowaniu lub dowód osobisty, do wglądu świadectwo szkolne/indeks za ostatni rok nauki (jeżeli regulamin studiów nie przewiduje dokumentowania przebiegu studiów w indeksie, wymagany jest do wglądu wydruk z dokumentacji przebiegu studiów). Należy także dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki wydane przez szkołę lub uczelnię, kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia/studenta oraz zaświadczenie ze szkoły o obecnym statusie ucznia/studenta, klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl. Można je składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 210) do 10 września 2018 roku dla uczniów i do 10 października 2018 r. dla studentów.

Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na www.powiatkoscian.pl w zakładce Dla mieszkańców/Oświata/Stypendia Starosty Kościańskiego

Informacje pochodzą ze strony www.powiatkoscian.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kościanie
ul. Gostyńska 38, pokój 210
Kościan


www.powiatkoscian.pl

Dokumenty

do pobrania