Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci50
 • absolwenci12
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • naukowe68
 • muzyczne13
 • sportowe24
 • inne2
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • lubuskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie9
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma3
 • instytucja rządowa7
 • samorząd58
ARCHIWUM
Wróć do listy

Powiat Kościański: stypendia dla uczniów i studentów

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2018

Powiat Kościański: stypendia dla uczniów i studentów

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie na stałe zameldowani na terenie powiatu kościańskiego, którzy uczęszczają do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i ukończyli I rok nauki w takiej szkole, a ich średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się także studenci, którzy na stałe zameldowani są na terenie powiatu kościańskiego i nie ukończyli 25 lat, są studentami uczelni publicznych lub niepublicznych w trybie dziennym lub zaocznym i ukończyli pierwszy rok tych studiów, a średnia ich ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50.

Przy przyznawaniu stypendiów uwzględnia się także osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego. W przypadku ucznia lub studenta, który posiada wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, a który nie spełnia kryterium dotyczącego wysokich wyników w nauce, Zarząd Powiatu Kościańskiego może w drodze wyjątku przyznać stypendium.

Uczniowie i studenci chcący ubiegać się o stypendium powinni złożyć do Zarządu Powiatu odpowiedni wniosek, do wglądu zaświadczenie o zameldowaniu lub dowód osobisty, do wglądu świadectwo szkolne/indeks za ostatni rok nauki (jeżeli regulamin studiów nie przewiduje dokumentowania przebiegu studiów w indeksie, wymagany jest do wglądu wydruk z dokumentacji przebiegu studiów). Należy także dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki wydane przez szkołę lub uczelnię, kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia/studenta oraz zaświadczenie ze szkoły o obecnym statusie ucznia/studenta, klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl. Można je składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 210) do 10 września 2018 roku dla uczniów i do 10 października 2018 r. dla studentów.

Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na www.powiatkoscian.pl w zakładce Dla mieszkańców/Oświata/Stypendia Starosty Kościańskiego

Informacje pochodzą ze strony www.powiatkoscian.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kościanie
ul. Gostyńska 38, pokój 210
Kościan


www.powiatkoscian.pl

Dokumenty

do pobrania