Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Powiat Gorlicki – stypendia dla studentów medycyny

organizator:

Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 06.09.2019

Powiat Gorlicki – stypendia dla studentów medycyny

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok akademicki 2019/2020 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wnioski należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 6 września 2019 roku.

Pomoc materialna będzie przyznana na okres 9 miesięcy tj. od października do czerwca każdego roku studiów w wysokości 1.500 zł lub 2.000 zł, w zależności od okresu związania się ze Szpitalem po ukończeniu studiów.

Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące
warunki:

 • jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Minimalny okres związania się ze Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił:

 • w przypadku pobierania pomocy materialnej w wysokości 1.500 zł – co najmniej na czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od Powiatu Gorlickiego, liczonemu pełnymi latami,
 • w przypadku pobierania pomocy materialnej w wysokości 2.000 zł – co najmniej na okres 6 lat ( tj. odbywania specjalizacji w trybie rezydentury lub w innej uzgodnionej z Dyrektorem Szpitala formie zatrudnienia.

Staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej. Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student, określając w nim także wysokość wnioskowanej pomocy materialnej. Wniosek – na druku określonym w załączniku do Regulaminu określającego sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznawana pomoc materialna ( załącznik nr 1 do ogłoszenia) – należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 6 WRZEŚNIA 2019 roku.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną Informację Administratorów o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia i realizacji umowy w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunków lekarskich oraz o przysługujących w związku z tym prawach, stanowiącą załącznik Nr 2 do ogłoszenia, a także:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:

 • studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
 • o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu gorlickiego.

O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 18 września 2019 roku. Informacja przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej. Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej przez Studenta. Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem osoby dającej gwarancję spłaty zobowiązania, z którą zostanie zawarta stosowna umowa poręczenia.

Druki do pobrania znaleźć można TU.

Informacje pochodzą ze strony www.powiatgorlicki.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Gorlicach
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice
tel. 18 353 53 80
starostwo@powiatgorlicki.pl
www.powiatgorlicki.pl