Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne10
 • sportowe31
 • socjalne10
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd57
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Pomorskie: stypendia dla uczniów szkół zawodowych

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 17.09.2018

Pomorskie: stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Stypendia przyznawane są w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ORAZ TECHNIKUM.

Nabór wniosków trwa do 17 września 2018 r.

Organizator zachęca do wzięcia udziału w naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Projekt skierowany jest do uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego, kształcących się w szkołach zawodowych na terenie województwa, w zawodach odpowiadających Branżom kluczowym i wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza oraz wykazujących predyspozycje do przedmiotów zawodowych.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;

2. w roku szkolnym 2017/2018:

a) otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

– I lub II klasę zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia,

– I, II lub III klasę technikum;

b) uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,20;

3. w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował naukę w zasadniczej szkole zawodowej
lub technikum;

4. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym1 i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza2.

Organizator prosi o zapoznanie się z przyjętym Uchwałą 485/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego (Dział II, Rozdział III – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2).

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 3. wydrukowany w 2 egzemplarzach wniosek należy opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora/ zastępcy dyrektora szkoły w Części VI wniosku pn.: „Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę”;
 4. podpisać oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna) oraz oświadczenie dot. procedury rekrutacyjnej w Części VII wniosku: pn.: „Oświadczenia” (podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego);
 5. jeśli dotyczy: podpisać oświadczenie dot. posiadania przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i/luboświadczenie dot. aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia (podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego) – w przypadku zaznaczenia w generatorze wniosków odpowiednich pól, oświadczenia te drukują się automatycznie wraz z wnioskiem;
 6. jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do dnia 17 września 2018 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (godziny pacy Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: 7:45 – 15:45) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres (o terminie złożenia papierowej wersji wniosku decyduje data wpływu dokumentu do urzędu lub data stempla pocztowego). Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: „Stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Organizator prosi nie przekazywać do urzędu marszałkowskiego dwóch egzemplarzy wniosku – drugi egzemplarz pozostaje u wnioskodawcy, tj. u dyrektora/zastępcy dyrektora szkoły!

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018

W przypadku niewypełnienia stosownych oświadczeń będących częścią wniosku (oświadczenia drukują się automatycznie wraz z wnioskiem), do wniosku należy załączyć:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy;
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia– jeśli dotyczy.

Ponadto w przypadku posiadania przez ucznia osiągnięć w turniejach lub olimpiadach lub konkursach zawodowych, o których mowa w regulaminie, do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w turniejach lub olimpiadach lub konkursach zawodowych wraz z regulaminem turnieju lub olimpiady lub konkursu zawodowego (kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem).
  -w przypadku turniejów lub olimpiad – dokumenty powinny być wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
  -w przypadku konkursów zawodowych – dokumenty powinny zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę konkursu, nazwę organizatora konkursu, imię i nazwisko uczestnika konkursu, uzyskany tytuł lub miejsce zajęte w konkursie oraz datę wystawienia dokumentu.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor/zastępca dyrektora szkoły) lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Informacji na temat stypendium w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Beata Widera – tel. 58 32 68 421, e-mail b.widera@pomorskie.eu,
Natalia Glaner – tel. 58 32 68 428, e-mail: n.glaner@pomorskie.eu,
Katarzyna Mykowska – tel. 58 32 68 426, e-mail: k.mykowska@pomorskie.eu,
sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu – tel. 58 32 68 850, e-mail: des@pomorskie.eu.

Informacje pochodzą ze strony des.pomorskie.eu

LINKI:
Dokumenty do pobrania

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Długi Targ 1-7
80-828 Gdańsk
tel. 58 32 68 850
des@pomorskie.eu
des.pomorskie.eu