Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci16
 • absolwenci13
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe21
 • inne3
 • socjalne5
 • sportowe5
 • artystyczne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów z woj. pomorskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 11.07.2011

Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów z woj. pomorskiego

Warunki przyznawania stypendium na rok szkolny 2011/2012

Stypendium w ramach „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. w roku szkolnym 2011/2012 będą uczniami gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,
2. posiadają zameldowanie na terenie województwa pomorskiego,
3. pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę w rodzinie w 2010 r. nie przekraczał dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł netto lub 1166 zł netto (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).
4. uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2010/2011:
a). w VI kl. szkoły podstawowej – co najmniej 5,0,
b). w gimnazjum – co najmniej 4,75,
c). w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 4,4,
5. uzyskali w roku szkolnym 2010/2011 średnią ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych co   najmniej 5,0, przy czym:
a). w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 będą uczniami klas pierwszych gimnazjum do średniej ocen należy wliczyć ocenę z matematyki i dwóch wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych (wskazaną na podstawie świadectwa ukończenia szóstej klasy),
b). w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 będą uczniami klas drugich i trzecich gimnazjum oraz uczniami szkół ponadgimnazjalnych do średniej ocen należy wliczyć ocenę z matematyki i jednego wybranego przedmiotu matematyczno – przyrodniczego lub technicznego określoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2010/2011,

Katalog przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych
a). dla szkół podstawowych (klasa VI): przyroda, technika, informatyka;
b). dla szkół gimnazjalnych: fizyka i astronomia, geografia, chemia, biologia, 
informatyka;
c). dla szkół zawodowych: fizyka i astronomia, geografia z ochrona środowiska;
d). dla techników, liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych: fizyka i astronomia,
chemia, biologia, geografia, technologia informacyjna (informatyka);                       

6. uzyskali ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej co najmniej 30 punktów lub uzyskali z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum co najmniej 60 punktów,

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za:

1. uzyskane w roku szkolnym 2010/2011 osiągnięcia ucznia w wybranych, maksymalnie trzech konkursach wojewódzkich i ponadwojewódzkich gdzie konkursy, turnieje i olimpiady – oznaczają konkursy, turnieje i olimpiady organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125);
2. miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich;
3. miejsce zamieszkania na obszarach słabych strukturalnie.

Kto składa wniosek
Do złożenia wniosku o stypendium uprawnione są szkoły, które wytypują uczniów spełniających kryteria określone w Regulaminie.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku w trybie i terminie określonym w Regulaminie Programu. Każda szkoła może złożyć nieograniczoną liczbę wniosków o stypendium.
UWAGA – w bieżącej edycji Programu nabór wniosków odbywać się będzie w systemie elektronicznym i tradycyjnym.

Termin złożenia  papierowej wersji wniosku o przyznanie stypendium upływa 11 lipca 2011 roku
(decyduje data wpływu do UMWP lub data stempla pocztowego) – po uprzednim wypełnieniu wniosku w elektronicznym generatorze wniosków i wydrukowaniu.

Dodatkowych informacji udzielają:
Monika Gawin, tel. (58) 32 68 813,
Joanna Wiśniewska, tel. (58) 32 68 425,
Magdalena Budzisz, tel. (58) 32 68 814 – w sprawach dotyczących dokumentów potwierdzających dochody,

Sekretariat, tel. (58) 32 68 850, fax. (58) 32 68 854
e-mail: stypendia@woj-pomorskie.pl

Informacje pochodzą ze strony www.pomorskie.eu

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. (58) 32 68 850
stypendia@woj-pomorskie.pl
www.pomorskie.eu