Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne34
 • sportowe26
 • socjalne13
 • naukowe94
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Pomorski program pomocy stypendialnej 2023/2024

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 17.07.2023

Pomorski program pomocy stypendialnej 2023/2024

Do 17 lipca 2023 r. (termin podany w regulaminie to 15 lipca, ale w związku z tym, że w bieżącym roku dzień ten przypada w sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą) można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2023/2024 w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”.

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym na stronie Regulaminem przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 682/LIII/23 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. – Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” współfinansowanego ze środków unijnych, zwany dalej Regulaminem.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 1. w roku szkolnym 2023/2024 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
 3. w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):
  • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
  • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
 4. w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
 5. uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (link poniżej strony);
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu);
 3. wydrukowany w dwóch egzemplarzach wniosek powinien zostać:
  •opatrzony pieczęcią szkoły i pieczęcią dyrektora szkoły/zastępcy dyrektora szkoły oraz podpisany przez dyrektora szkoły/zastępcę dyrektora szkoły, w następujących punktach wniosku:
  • potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę,
  • załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń (§ 4 ust. 5 pkt 3 Regulaminu),
  • Załącznik nr 7 do wniosku – Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające status ucznia jako obywatela Ukrainy, który podlega ustawie dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§4 ust. 5 pkt 7 Regulaminu) (jeśli dotyczy).
 4. podpisany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego, w następujących punktach wniosku:
  • oświadczenia pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,
  • załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki (§ 4 ust. 5 pkt 1 Regulaminu),
  • załącznik nr 5 do wniosku – Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia (§ 4 ust. 5 pkt 5 Regulaminu) (jeśli dotyczy),
  • załącznik nr 6 do wniosku – Oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (§ 4 ust. 5 pkt 6 Regulaminu) (jeśli dotyczy).
 5. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 17 lipca 2023 r.  (termin podany w regulaminie to 15 lipca, ale w związku z tym, że w bieżącym roku dzień ten przypada w sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium – Pomorski program pomocy stypendialnej”.

 Drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Informacje pochodzą ze strony: des.pomorskie.eu

Inne stypendia dla uczniów znajdziesz na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 850
des@pomorskie.eu
des.pomorskie.eu