Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Pomoc materialna na rok szkolny 2014/2015 – Będzin

organizator:

Urząd Miejski w Będzinie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Pomoc materialna na rok szkolny 2014/2015 – Będzin

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat pomocy materialnej dla uczniów w nadchodzącym roku szkolnym.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zawiązanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy to tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 456 zł netto i fakt zamieszkiwania w Będzinie.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń) składa w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 do dnia 15 września 2014 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2014 roku.
Informacje pochodzą ze strony http://www.bedzin.pl/

Kontakt

Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11 Listopada 20 p. 215
42-500 Będzin
tel. 32 267 91 58
edukacja@um.bedzin.pl