Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne6
 • sportowe15
 • naukowe18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

organizator:

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2013

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013”. Będzie wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Wnioski można składać do 28 lutego 2013 r.

Doświadczenia stosunków polsko-niemieckich i rosyjsko-niemieckich wskazują, że wymiana młodzieży jest bardzo skutecznym instrumentem przeciwdziałania uprzedzeniom obciążającym stosunki między sąsiadującymi narodami. Korzystając z tych doświadczeń Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia będzie wspierać i finansować programy wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Kto się może ubiegać o dofinansowanie?

Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Kto może uczestniczyć w wymianie?

Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego.

Jeden projekt polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce.
Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona.

Jakie są tematy?
1). „Małe ojczyzny – z kogo jesteśmy dumni? Śladami lokalnych bohaterów”;
2). „Polacy i Rosjanie – portret wzajemny na przykładzie wybranych dzieł literackich”;
3). „Wzajemne inspiracje muzyczne”;
4). „Życie codzienne Polaków i Rosjan”;
5). „Polska i Rosja w fotografii”;
6). „Architektura klasycystyczna w Polsce i Rosji”.

Wnioski ocenia pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Centrum. W ciągu 30 dni od zakończenia naboru wniosków Komisja przedstawia ocenę wniosku, proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość bądź odmawia jego udzielenia. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Konkursową Dyrektor Centrum udziela dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję albo odmawia udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

Środki finansowe z dotacji celowej Centrom mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów  podróży, zakwaterowania oraz  wyżywienia grup młodzieży i ich opiekunów niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia oraz poniesionych w trakcie trwania przedsięwzięcia. Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowania przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. W ramach wkładu własnego wnioskodawca pokrywa inne koszty, m.in.: wiz, ubezpieczenia, transportu lokalnego, biletów do instytucji kultury, pośrednika językowego, przewodnika.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Przy składaniu wniosku o dofinansowanie należy korzystać ze wzoru wniosku zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim, podpisany przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy i złożony w formie pisemnej na adres Centrum.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Biuro Badań i Projektów
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa

Kopię wniosku wraz z załącznikami przekazuje się równolegle w postaci elektronicznej w jednym pliku w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Centrum: cprdip@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013”. Zaleca się ograniczenie wielkości pliku do objętości 1,5 MB.

Wnioski można składać do 28 lutego 2013 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum. Początek przedsięwzięcia, którego dotyczy składany wniosek nie powinien być planowany wcześniej niż na 2 miesiące po zakończeniu naboru wniosków.

Termin przekazania środków finansowych z dotacji celowej Centrum określa umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia. Wnioskodawca deklaruje we wniosku formę dofinansowania (jednorazowo albo w transzach).

Projekt zakładający wizytę grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce musi zostać zrealizowany nie później niż do 15 listopada 2013 r.

Nie będą uznane za zgodne z celami konkursu przedsięwzięcia w zakresie podjęcia nauki, wyjazdy turystyczne, projekty komercyjne, udział w kursach językowych oraz wielostronna wymiana młodzieży.

Informacje pochodzą ze strony www.cprdip.pl

Kontakt

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa

cprdip@cprdip.pl
www.cprdip.pl