Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
 • artystyczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Podkarpackie – stypendia dla uczniów – szkolnictwo ogólne

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 23.10.2019

Podkarpackie – stypendia dla uczniów – szkolnictwo ogólne

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego w terminie od 9 do 23 października 2019 r.wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 10 września 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez uprawnionego Wnioskodawcę prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia/uczennicy, któr(y/a) spełnia kryteria określone w § 5 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne.

Projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020 uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce składania wniosków:
Wniosek (wersja papierowa, opatrzona wszystkimi wymaganymi podpisami) wraz z załącznikami można składać w terminie prowadzenia naboru:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od 7:30 do 18:00, wtorek – piątek od 7:30 –15:30 – decyduje data stempla Kancelarii Ogólnej,
 • listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów – decyduje data nadania przesyłki.
  Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie może wydłużyć termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w przypadku, gdy wystąpią problemy techniczne po stronie instytucji przeprowadzającej nabór wniosków stypendialnych, powodujące przerwę w poprawnym działaniu aplikacji informatycznej, za pomocą której wypełniane będą wnioski. Zgodnie natomiast z § 7 ust. 8 Regulaminu przyznawania stypendiów w przypadku niezrekrutowania wystarczającej liczby uczestników do projektu, zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór
wniosków.

Sposób wypełniania wniosków:
Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020 i instrukcji wypełniania wniosków, za pośrednictwem serwisu internetowego, w którym udostępnia się aplikację informatyczną, tzw. generator wniosków (www.podkarpackie.edu.pl / Szkolnictwo ogólne / Rok szkolny 2019/2020).

Wersję papierową wniosku o przyznanie stypendium (wydrukowaną z własnoręcznymi podpisami osób upoważnionych) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem w ogłoszeniu na stronie organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: podkarpackie.edu.pl

Kontakt

Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

dek@podkarpackie.pl
podkarpackie.edu.pl