Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci65
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy6
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne26
 • socjalne10
 • naukowe56
 • sportowe22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • lubuskie3
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie4
 • śląskie4
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd48
 • inny3
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Piekary Śląskie – stypendium dla uczniów 2021

organizator:

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2021

Piekary Śląskie – stypendium dla uczniów 2021

Szczególnie uzdolnieni uczniowie piekarskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będący laureatami konkursów przedmiotowych i uzyskujący wymaganą średnią ocen, mogą wnioskować o przyznanie Stypendium Miasta Piekary Śląskie. Stosowne dokumenty należy złożyć do dnia 30 września w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Żwirki 23 A.

Stypendium stanowi formę wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów uczących się w Piekarach Śląskich w szkołach podstawowych (klasy V-VIII) i ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół policealnych. Stypendium jest udzielane jednorazowo w formie świadczenia pieniężnego i mogą wystąpić o nie rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów lub uczniowie pełnoletni.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata do stypendium w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku.

Stypendium otrzymuje uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego (lub wojewódzkiego) konkursu przedmiotowego albo uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu wiedzy o zasięgu międzynarodowym z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania,
 • w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

Stypendium w wysokości 1000 przyznawanego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wynosi 1000 złotych i wręczane jest na sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata do stypendium w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW: Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (Urząd Miasta Piekary Śląskie Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 parter/ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkańców w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00)

Informacje pochodzą ze strony: piekary.pl

Inne ogłoszenia stypendialne skierowane do uczniów znajdują się pod tym linkiem

Kontakt

Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84 parter
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 287 20 41
um@piekary.pl
piekaryslaskie.com.pl