Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Opolskie stypendia dla najlepszych w nauce i sporcie

organizator:

Marszałek Województwa Opolskiego

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.07.2016
wartość stypendium: 5000 zł

Opolskie stypendia dla najlepszych w nauce i sporcie

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego jest uhonorowaniem i wsparciem osób osiągających najwyższe wyniki w nauce i pracy naukowej.

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego przyznawane jest:
1. Uczniom zespołów szkół medycznych, dla którym organem prowadzącym jest Województwo Opolskie, tj. Zespołów Szkół Medycznych w Branicach, Brzegu, Kędzierzynie –Koźlu i Prudniku.
2. Studentom którzy:
1) mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach województwa opolskiego i pozawojewódzkich,
2) mają stałe zameldowanie poza terenem województwa opolskiego, a studiują na uczelniach województwa opolskiego.

O stypendium Marszałka Województwa Opolskiego ubiegać się mogą uczniowie/studenci:
1) W przypadku uczniów – spełniający łącznie następujące kryteria:
a) minimalna średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek wynosi 4,80 oraz
b) inne osiągnięcia m.in. w zakresie reprezentowania Województwa w olimpiadach przedmiotowych, w przeglądach i konkursach szczebla wojewódzkiego, międzywojewódzkiego, ogólnopolskiego bądź zagranicznego.
2) W przypadku studentów – spełniający obowiązkowe kryterium względem średniej oraz przynajmniej jedno z dwóch kolejnych kryteriów wymienionych:
a) średnia ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w I semestrze roku akademickiego, w którym składany jest wniosek, nie niższa niż 4,70 oraz
b) udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej lub osiągnięcia sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, albo
c)inne osiągnięcia.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:
1) dane osobowe kandydata,
2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3) potwierdzoną za zgodność oryginałem kopię dokumentu wskazującego miejsce stałego zameldowania, tylko w przypadku studentów studiujących na uczelniach spoza województwa opolskiego,
4) kopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań dotyczących kandydata.

Wnioski należy składać w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14

Stypendium przyznaje się uczniom/ słuchaczom w okresie od 1 września do 30 czerwca danego roku szkolnego i studentom od 1 października do 31 lipca danego roku akademickiego.

Stypendium wypłaca się w 10 ratach na końcu każdego miesiąca w wysokości:
1) 350,00 zł miesięcznie dla uczniów i słuchaczy,
2) 500,00 zł miesięcznie dla studentów.

Informacje pochodzą ze strony: www.umwo.opole.pl

Kontakt

Urząd Marszłakowski
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel.: 77 54 16 503
dep@opolskie.pl
www.umwo.opole.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek
Regulamin