Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe59
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe17
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nysa – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miejski w Nysie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 25.01.2019

Nysa – stypendia sportowe

Na podstawie § 4 ust. 1 i ust. 4 w związku z § 1 uchwały Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2166) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa, Burmistrz Nysy ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miejskiego w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres w terminie do dnia 25 stycznia 2019 roku. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentu do urzędu lub data stempla pocztowego.

Wnioski złożone po tym terminie, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych określa uchwała Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2166) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa.

Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2019 rok”. Wnioski należy kierować do Burmistrza Nysy.

 Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

a) informacje dotyczące wysokich osiągnięć sportowych wraz z zajmowanymi miejscami w 2019 roku,

b) kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,

c) kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

d) oświadczenie zawodnika (według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia):

– o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego,

– o ilości zawodników bądź drużyn, biorących udział w zawodach,

– o nie uprawianiu w innej gminie dyscypliny sportu, której sekcja działa na terenie Gminy Nysa,

– zawierające zgodę na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych celem wykorzystania ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Warunkiem przyznania stypendium sportowego jest spełnienie przez zawodnika warunków, o których mowa w § 2 wyżej wymienionej uchwały Rady Miejskiej w Nysie.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego udziela Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków Pan Anatol Bukała w Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15, pok. 220, tel. 77 4080589.

Informacje pochodzą ze strony www.nysa.eu

Kontakt

Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
tel. 77 408 05 89

www.nysa.eu