Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe74
 • inne10
 • sportowe27
 • socjalne9
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.10.2014

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja

Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

W ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja możliwe będzie przyznanie wsparcia stypendialnego 400 uczennicom/uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium w wysokości 340 zł miesięcznie może otrzymać uczennica/uczeń, która/który spełnia następujące warunki:
wszystkie kryteria obowiązkowe:
– uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej;
– stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;
– średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki w wysokości co najmniej 5,00 (w przypadku jeśli na zakończenie poprzedniego roku szkolnego uczeń uzyskał mniej niż trzy oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, do wyliczenia średniej uwzględnia się mniejszą liczbę ocen z przedmiotów określonych w § 1 pkt. 11 Regulaminu, zgodnie z ich wykazem na świadectwie szkolnym),
– średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki w wysokości co najmniej 4,20;
– średni miesięczny dochód netto w rodzinie ucznia za 2013 rok w przeliczeniu na osobę
nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), tj. 1 078 zł,
zaś w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1 246 zł

oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

– w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2014/2015 uczennica/uczeń uzyskała/uzyskał tytuł laureata lub finalisty:
w konkursie o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub w olimpiadzie/turnieju co najmniej II stopnia,

organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 z późn. zm.);

– uczennica/uczeń uzyskała/uzyskał co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Projekt Nauka droga do sukcesu na Śląsku – VI edycja w imieniu Samorządu Województwa Śląskiego projekt realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu województwa śląskiego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na stronie internetowej www.efs-stypendia.slaskie.pl
lub pod numerami telefonów: 32 774 40 950 lub 32 77 40 956

Informacje zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037
tel. 32 77 40 956
dlabaj@slaskie.pl
www.efs-stypendia.slaskie.pl