Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci52
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne19
 • artystyczne44
 • naukowe89
 • inne8
 • sportowe32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – IV edycja

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 05.11.2012

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – IV edycja

Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – IV edycja” w imieniu Samorządu Województwa Śląskiego realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu możliwe będzie przyznanie wsparcia stypendialnego 400 uczennicom/uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium w wysokości 340 zł miesięcznie może otrzymać uczennica/uczeń, która/który spełnia następujące warunki:

Kryteria obowiązkowe:

 • uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej;
 • stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;
 • średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki wynosi co najmniej 5,00;
 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki wynosi co najmniej 4,20;
 • średni miesięczny dochód netto w rodzinie ucznia za 2011 rok w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1 078 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1 246 zł;oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych:
 • w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2012/2013 uczennica/uczeń uzyskała/uzyskał tytuł laureata lub finalisty:

– w konkursie o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub
– w olimpiadzie/turnieju co najmniej II stopnia,
organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 z późn. zm.);

 • co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Więcej informacji na stronie internetowej www.efs-stypendia.slaskie.pl lub pod numerami telefonów: 32 77 40 950 lub 32 77 40 956

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. 32 77 40 950, 32 77 40 956
efs@slaskie.pl
www.efs-stypendia.slaskie.pl