Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe8
 • naukowe39
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Tychy

organizator:

Miejski Zarząd Oświaty w Tychach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Tychy

O stypendium mogą starać się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych), którzy spełniają poniższe kryteria:
– obligatoryjne:
1. w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali średnie ocen co najmniej:
a). 4,6 – z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych (przedmioty matematyczno-przyrodnicze i techniczne)
b). 4,0 – z pozostałych przedmiotów,
2. dochód netto na 1 członka w rodzinie w 2009 roku nie przekroczył kwoty:
a). 1008 zł netto,
b). 1166 zł netto – w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

– fakultatywne – umożliwiające uzyskanie dodatkowej ilości punktów:
– udział w konkursach, turniejach lub olimpiadach
– na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub o mniejszym zasięgu
– z przedmiotu (przedmiotów) wybranego(ych) do projektu jako przedmiot(y) kierunkowy(e).

Celem projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” nie jest jedynie nagradzanie za dotychczasowe osiągnięcia w nauce- stawia także przed uczniem wymagania w postaci opracowania i realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego, w którym uczeń wraz z opiekunem dydaktycznym planuje ścieżkę edukacji z wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych na najbliższy rok szkolny. Sukcesywna praca i pomoc materialna dla ucznia maja pomóc mu rozwinąć zainteresowania, a w przyszłości kwalifikacje zawodowe.

Wnioskodawca, który stara się o przyznanie stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie stypendium
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Świadectwo ukończenia klasy/szkoły (kserokopia potwierdzona przez dyrektora szkoły lub upoważnionego pracownika) lub zaświadczenie o średnich ocen
4. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia
5. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
6. Dyplomy lub inne dokumenty poświadczające udział ucznia w konkursie/olimpiadzie/ turnieju ( jeżeli uczeń takie posiada)
7. Dokumenty poświadczające dochód netto na 1 członka rodziny za 2009 rok:
• zaświadczenie Urzędu Skarbowego – w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych, • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu netto – w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
• oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
• zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych – w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów w przypadku wypłacania w 2009 roku alimentów na rzecz osoby spoza rodziny,
• kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, a także przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
• orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach al. Piłsudskiego 12, pok. nr 5.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Spełnienie przez ucznia wymaganych kryteriów nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. Osoby, które spełniają kryteria, ale nie uzyskają wsparcia z powodu braku środków przewidzianych na realizację projektu w roku szkolnym 2010/2011, zostaną umieszczone na liście rezerwowej tworzonej przez Lidera Projektu – Urząd Marszałkowski.

Wnioski można składać od 8 września do 30 września 2010.

Więcej informacji można równiez znaleźć na stronie www.mzo.tychy.pl

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

Miejski Zarząd Oświaty w Tychach
ul. Piłsudksiego 12
43-100 Tychy
tel. (32) 323 24 20
a.pisarzowska@mzo.tychy.pl
www.mzo.tychy.pl