Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • socjalne10
 • artystyczne24
 • naukowe60
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Sosnowiec

organizator:

Urząd Miejski w Sosnowcu

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Sosnowiec

Projekt systemowy pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3. PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim.

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ( Lidera Projektu ) w partnerstwie z 36 miastami województwa śląskiego.

Stypendium skierowane jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych.

Zgodnie z Regulaminem o stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest uczniem szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) zlokalizowanej na obszarze województwa
 • średni miesięczny dochód netto w rodzinie ucznia za 2009 rok w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1008 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – 1166 zł
 • średnia ocen z przedmiotów kierunkowych określonych w & 1 ust.1 pkt. 3 regulaminu, uzyskana w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,60
 • średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych) uzyskana w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,00

Uczeń zainteresowany otrzymywaniem stypendium w roku szkolnym 2010/2011 powinien zgłosić się do opiekuna dydaktycznego wyznaczonego przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza w celu sporządzenia Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo:

 • IPREU sporządzony według wzoru (załącznik nr 4 do regulaminu)
 • kserokopia świadectwa ukończenia klasy lub szkoły z ostatniego roku szkolnego poprzedzającego rok złożenia wniosku lub zaświadczenie ( załącznik nr 3 do regulaminu) dyrektora szkoły o uzyskanych przez ucznia średnich ocen w ostatnim roku szkolnym z przedmiotów kierunkowych oraz pozostałych przedmiotów
 • oświadczenie o dochodach uzyskanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz.U nr 105 poz. 881), aktualnym obwieszczeniem Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 11 regulaminu)
 • kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających udział ucznia w konkursach/ olimpiadach/turniejach z roku szkolnego poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Termin składania wniosków w roku szkolnym 2010/2011: od 8 do 30 września 2010r.
Miejsce składania wniosków:

Urząd Miejski
al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

stanowisko nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Po rozpatrzeniu wniosków w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Wydział Edukacji UM Sosnowiec prześle do szkoły ucznia zawiadomienie o przyznaniu, nie przyznaniu, bądź braku spełnienia kryteriów do otrzymania stypendium.

Informacje pochodzą ze strony www.sosnowiec.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Sosnowcu
Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 296 06 00
um@um.sosnowiec.pl
www.sosnowiec.pl