Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011- Rydułtowy

organizator:

Urząd Miasta Rydułtowy

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011- Rydułtowy

Burmistrz Miasta Rydułtowy w porozumieniu ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim.

Pozytywną ocenę formalną uzyskuje Wniosek złożony przez ucznia, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest uczniem rydułtowskiego gimnazjum
 • średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł
 • średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,60
 • średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,00

Obowiązujące druki wniosków i załączników do wniosków są dostępne w szkołach gimnazjalnych na terenie miasta Rydułtowy, oraz na stronie internetowej Starostwa Wodzisławskiego. Niezbędnymi załącznikami do wniosku są:

 • indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia sporządzony według wzoru (załącznik nr 4 do Regulaminu)
 • kserokopia świadectwa ukończenia klasy lub szkoły z ostatniego roku szkolnego poprzedzającego rok złożenia Wniosku lub zaświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu) dyrektora szkoły o uzyskanych przez ucznia średnich ocen w ostatnim roku szkolnym z przedmiotów kierunkowych oraz z pozostałych przedmiotów
 • dokumenty określające wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku podatkowym (m.in. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach lub braku dochodów w 2009 r. od każdego z pełnoletnich członków rodziny)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez wnioskodawcę sporządzoną według wzoru, który stanowi załącznik nr 11 do regulaminu
 • w przypadku ucznia spełniającego kryterium fakultatywne kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających udział ucznia w konkursach/olimpiadach /turniejach z roku szkolnego poprzedzającego rok złożenia wniosku

Termin składania wniosków od 08.09.2010 r. do 30.09.2010 r. w szkole gimnazjalnej, w której uczeń pobiera naukę w roku szkolnym 2010/2011.

W przypadku uczniów niepełnoletnich w ich imieniu wnioski składają rodzice/opiekunowie prawni. Dodatkowe informacje pod nr tel. (32) 453 75 38 Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy.

Informacje pochodzą ze strony www.rydultowy.pl

Kontakt

Urząd Miasta Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy
tel.: (32) 453 74 11
um@rydultowy.pl
www.rydultowy.pl