Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci59
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe74
 • inne5
 • artystyczne34
 • socjalne11
 • sportowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd54
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011- Rydułtowy

organizator:

Urząd Miasta Rydułtowy

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011- Rydułtowy

Burmistrz Miasta Rydułtowy w porozumieniu ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim.

Pozytywną ocenę formalną uzyskuje Wniosek złożony przez ucznia, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest uczniem rydułtowskiego gimnazjum
 • średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł
 • średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,60
 • średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,00

Obowiązujące druki wniosków i załączników do wniosków są dostępne w szkołach gimnazjalnych na terenie miasta Rydułtowy, oraz na stronie internetowej Starostwa Wodzisławskiego. Niezbędnymi załącznikami do wniosku są:

 • indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia sporządzony według wzoru (załącznik nr 4 do Regulaminu)
 • kserokopia świadectwa ukończenia klasy lub szkoły z ostatniego roku szkolnego poprzedzającego rok złożenia Wniosku lub zaświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu) dyrektora szkoły o uzyskanych przez ucznia średnich ocen w ostatnim roku szkolnym z przedmiotów kierunkowych oraz z pozostałych przedmiotów
 • dokumenty określające wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku podatkowym (m.in. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach lub braku dochodów w 2009 r. od każdego z pełnoletnich członków rodziny)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez wnioskodawcę sporządzoną według wzoru, który stanowi załącznik nr 11 do regulaminu
 • w przypadku ucznia spełniającego kryterium fakultatywne kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających udział ucznia w konkursach/olimpiadach /turniejach z roku szkolnego poprzedzającego rok złożenia wniosku

Termin składania wniosków od 08.09.2010 r. do 30.09.2010 r. w szkole gimnazjalnej, w której uczeń pobiera naukę w roku szkolnym 2010/2011.

W przypadku uczniów niepełnoletnich w ich imieniu wnioski składają rodzice/opiekunowie prawni. Dodatkowe informacje pod nr tel. (32) 453 75 38 Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy.

Informacje pochodzą ze strony www.rydultowy.pl

Kontakt

Urząd Miasta Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy
tel.: (32) 453 74 11
um@rydultowy.pl
www.rydultowy.pl