Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci37
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe45
 • sportowe14
 • artystyczne17
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Dąbrowa Górnicza

organizator:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Oświaty

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Dąbrowa Górnicza

O stypendium mogą starać się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych), którzy spełniają poniższe kryteria:

obligatoryjne:

1.  w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali średnie ocen co najmniej:
a). 4,6 – z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych (przedmioty matematyczno-przyrodnicze i techniczne)
b). 4,0 – z pozostałych przedmiotów,
2. dochód netto na 1 członka w rodzinie w 2009 roku nie przekroczył kwoty:
a). 1008 zł netto,
b). 1166 zł netto – w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

fakultatywne – umożliwiające uzyskanie dodatkowej ilości punktów:

– udział w konkursach, turniejach lub olimpiadach – na szczeblu wojewódzkim lub
o mniejszym zasięgu – z przedmiotu (przedmiotów) wybranego(ych) do projektu jako przedmiot(y) kierunkowy(e).

Stypendium przyznawane jest maksymalnie na okres 12 miesięcy, wysokość uzależniona jest od ilości uzyskanych punktów, wynosi 250 zł ( 20-45 punktów) lub 350 zł ( 46-60 punktów) miesięcznie.

Celem projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” nie jest jedynie nagradzanie za dotychczasowe osiągnięcia w nauce- stawia także przed uczniem wymagania w postaci opracowania i realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego, w którym uczeń wraz z opiekunem dydaktycznym planuje ścieżkę edukacji z wybranych przedmiotów matematyczno-przyroodniczych i technicznych na najbliższy rok szkolny. Sukcesywna praca i pomoc materialna dla ucznia maja pomóc mu rozwinąć zainteresiowania, a w przyszłości kwalifikacje zawodowe.

Wnioskodawca, który stara się o przyznanie stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:

1.  Wniosek o przyznanie stypendium  – załącznik nr 1                                                           
2.   Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2
3. Świadectwo ukończenia klasy/szkoły (kserokopia potwierdzona przez dyrektora szkoły lub upoważnionego pracownika) lub zaświadczenie o średnich ocen – załącznik nr 3
4.  Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia – załącznik nr 4
5. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5
6.  Dyplomy lub inne dokumenty poświadczające udział ucznia w konkursie/olimpiadzie/ turnieju ( jeżeli uczeń takie posiada)
7. Dokumenty poświadczające dochód netto na 1 członka rodziny za 2009 rok:
• zaświadczenie Urzędu Skarbowego – w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych,
• oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu netto – w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym- załącznik nr 6
• oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu- załącznik nr 7
• zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych – w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów –
w przypadku wypłacania w 2009 roku alimentów na rzecz osoby spoza rodziny,
• kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie,
a także przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
• orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Spełnienie przez ucznia wymaganych kryteriów nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. Osoby, które spełniają kryteria, ale nie uzyskają wsparcia z powodu braku środków przewidzianych na realizację projektu w roku szkolnym 2010/2011, zostaną umieszczone na liście rezerwowej tworzonej przez Lidera Projektu – Urząd Marszałkowski.

Wnioski można składać od 8 września do 30 września 2010.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu (32) 295 68 84.

Informacje pochodzą ze strony www.dabrowa-gornicza.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Oświaty
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 68 84

www.dabrowa-gornicza.pl