Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
 • artystyczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011- Bieruń

organizator:

Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011- Bieruń

Powiat Bieruńsko-Lędziński już po raz trzeci przystępuje do kolejnej edycji projektu systemowego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Projekt jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie województwa śląskiego.

Uczeń ubiegający się o stypendium musi złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami w tzw. punktach naboru wniosków, tj. w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Pozytywną ocenę formalną uzyskuje wniosek złożony przez ucznia, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego
 • średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1 008,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – 1 166,00 zł
 • średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych określonych w §1 ust.1 pkt. 3) Regulaminu, uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,60 (przy czym wybrane przez ucznia 3 przedmioty kierunkowe muszą znajdować się również na liście przedmiotów obowiązujących w roku szkolnym, na który zostaje przyznane stypendium, za wyjątkiem uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie gimnazjum – szczegóły §2 ust.8 Regulaminu)
 • średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,00

Ocenie merytorycznej podlegają wnioski pozytywnie ocenione formalnie. Ocena merytoryczna polega na przyznawaniu uczniowi na podstawie informacji zawartych we wniosku, punktów za spełnienie następujących kryteriów:

 • obligatoryjnych, na które składają się: średnia ocen z przedmiotów kierunkowych – maksymalnie 30 punktów, średnia ocen z pozostałych przedmiotów – maksymalnie 45 punktów
 • fakultatywnych, na które składają się pozostałe osiągnięcia ucznia umożliwiające uzyskanie dodatkowych punktów: udział w olimpiadach/konkursach/turniejach – maksymalnie 15 punktów

Spełnienie przez ucznia wymaganych kryteriów nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Informacje pochodzą ze strony www.powiatbl.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bieruniu
ul. Jagiełły 1
43-155 Bieruń
tel.: (32) 216 38 88

www.powiatbl.pl