Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne10
 • naukowe14
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011- Będzin

organizator:

Starostwo Powiatowe w Będzinie, Wydział Rozwoju i Współpracy z Zagranicą

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011- Będzin

Stypendia w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim.

Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który spełnia równocześnie następujące warunki:

a). jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) zlokalizowanej na obszarze województwa;
b). średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności to 1166 zł;
c). średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych uzyskana przez ucznia
w  roku szkolnym poprzedzającym  rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium, wynosi  co najmniej 4,60;

 • w przypadku uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie gimnazjum – średnia obliczana jest na   podstawie uzyskanych ocen na świadectwie ze szkoły podstawowej;
 • w przypadku uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie z gimnazjum,

d). średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w  roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,00;

 • w przypadku uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie gimnazjum – średnia obliczana jest na podstawie uzyskanych ocen na świadectwie ze szkoły podstawowej;
 • w przypadku uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie z gimnazjum,  W/w kryteria są obligatoryjne do spełnienia, natomiast kryterium fakultatywnym jest udział w olimpiadach/konkursach/turniejach.

Po ocenie merytorycznej wniosków przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną  w Starostwie Powiatowym  tworzona będzie lista potencjalnych stypendystów, przy czym  o miejscu na liście decydować będzie suma punktów za poszczególne kryteria zgodnie  z Regulaminem. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Zarząd Województwa Śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania stypendium i uczestnictwa  w projekcie zawarte są w Regulaminie Przyznawania Stypendiów zamieszczonym na stronie internetowej Powiatu http://www.powiat.bedzin.pl w zakładce Stypendia Europejskie,  rok szkolny 2010/2011. Regulamin będzie dostępny również w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz w Wydziale Rozwoju i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Starostwie Powiatowym w Będzinie ul. Sączewskiego 6 pok. nr 6 Wydział Rozwoju  i Współpracy z Zagranicą. Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Informacje pochodzą ze strony www.starostwo.bedzin.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Będzinie, Wydział Rozwoju i Współpracy z Zagranicą
ul. Sączewskiego 6 pok. nr 6
Będzin
tel. (32) 368 07 30