Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci20
 • absolwenci12
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • artystyczne15
 • socjalne6
 • naukowe24
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd20
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nauka Drogą do Sukcesu na Śląsku

organizator:

Zespół ds. Programu Stypendialnego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2011

Nauka Drogą do Sukcesu na Śląsku

Projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” skierowany jest do uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Obecnie realizowana jest III edycja projektu, która została zaplanowana na rok szkolny 2011/2012. W ramach projektu możliwe będzie przyznanie wsparcia stypendialnego 400 uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jakie kryteria należy spełnić, żeby otrzymać stypendium ?
Stypendium w wysokości od 300 zł do 400 zł miesięcznie może otrzymać uczennica/uczeń, która/który łącznie spełnia następujące warunki:

– kryteria obowiązkowe:

uczęszcza do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie województwa śląskiego,
stale zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
średnia ocen za poprzedni rok szkolny z przedmiotów kierunkowych wynosi co najmniej 5,00,
średnia ocen za poprzedni rok szkolny ze wszystkich przedmiotów wynosi co najmniej 4,40,
średni miesięczny dochód netto w rodzinie uczennicy/ucznia za 2010 rok w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł,
oraz jedno z kryteriów dodatkowych:

w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2011/2012 uczennica/uczeń uzyskała/uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub w olimpiadzie/turnieju co najmniej II stopnia,organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 z późn. zm.),
co najmniej 37 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 42 punkty z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Kontakt

Zespół ds. Programu Stypendialnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
(032) 77 40 994

http://efs.slaskie.pl