Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci52
 • absolwenci22
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • muzyczne5
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • naukowe21
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nauka dorgą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Cieszyn

organizator:

Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Nauka dorgą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Cieszyn

Stypendia w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim.

Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:

1. jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) zlokalizowanej na obszarze województwa;
2. średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł;
3. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych (matematyczno – techniczno -przyrodniczych), uzyskana przez ucznia w  roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,60;
4. średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w  roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,00.

Ocenie merytorycznej podlegają Wnioski pozytywnie ocenione formalnie. Ocena merytoryczna polega na przyznawaniu uczniowi, na podstawie informacji zawartych we Wniosku, punktów za spełnienie następujących kryteriów:

1. obligatoryjnych, na które składają się :
1. średnia ocen z przedmiotów kierunkowych – maksymalnie 30 punktów,
2. średnia ocen z pozostałych przedmiotów – maksymalnie 45 punktów;
2. fakultatywnych, na które składają się pozostałe osiągnięcia ucznia umożliwiające uzyskanie dodatkowych punktów:
1. udział w olimpiadach/konkursach/turniejach – maksymalnie 15 punktów.

Szczegółowe kryteria przyznawania wsparcia określa Regulamin przyznawania stypendiów.

Rekrutacja uczestników do projektu stypendialnego odbywać się będzie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Cieszynie – dokumenty będą przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Starostwa oraz w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich pok. 302.

Informacje pochodzą ze strony www.powiat.cieszyn.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
.
Cieszyn
tel. 33) 47 77 302
wr@powiat.cieszyn.pl