Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia

organizator:

Prezydent Miasta Stołecznego Torunia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 05.07.2016
wartość stypendium: 2000 zł

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia

O Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali w Toruniu, którzy w roku 2015/2016 uczęszczali do najwyższej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Na otrzymanie nagrody ma szansę absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który:

1) uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen co najmniej 4,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

2) będąc uczniem klasy programowo najwyższej uzyskał:

a) tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

b) tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

c) tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych stanowiący podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych,

d) tytuł laureata olimpiady artystycznej lub laureata konkursu zwalniający ucznia szkoły artystycznej z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs,

e) tytuł laureata konkursu lub tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady w innych niż wymienionych w lit. a-d konkursach, turniejach lub olimpiadach,

f) znaczące osiągnięcia edukacyjne, inne niż wymienione w pkt a-e. .

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 5 lipca 2016 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Juliana Fałata 39.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

1) kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z roku szkolnego 2015/2016,

2) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia osiągnięć,

3) rekomendację dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016,

4) zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia to to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 2.000 zł

Informacje pochodzą ze strony: www.torun.pl

Kontakt

Urząd Miejski Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
tel. 56 622 25 55
prezydent@um.torun.pl
www.um.torun.pl

Dokumenty

do pobrania