Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe8
 • naukowe39
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda im. H. Steinhausa

organizator:

Zarząd Główny PTM

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2010

Nagroda im. H. Steinhausa

Nagroda im. H. Steinhausa

Zarząd Główny PTM ogłasza doroczne konkursy o nagrody PTM.  Wyrażamy  nadzieję, że pomogą Państwo w wyłonieniu kandydatów do nagród zgodnie z najlepszą wiedzą o znaczących dokonaniach matematyków polskich w ostatnich latach.  Za rok 2009 będą przyznane następujące nagrody:

1. Nagroda im. S. Banacha za prace, zespoły prac lub książki wnoszące do nauki istotnie nowe, wartościowe wyniki.
2. Nagroda im. H. Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki.
3. Nagroda PTM dla młodych matematyków  za prace, cykle prac lub książki wnoszące do nauki istotnie nowe, wartościowe wyniki. O nagrodę za rok 2009 mogą ubiegać się kandydaci urodzeni najwcześniej w roku 1981.

Szczegółowe regulaminy nagród oraz nazwiska ich laureatów z lat poprzednich można znaleźć na stronie PTM pod adresem w witrynie PTM pod adresem https://www.ptm.org.pl/konkursy/.
Wnioski o przyznanie nagród mogą składać zarządy oddziałów PTM lub za ich pośrednictwem (co najmniej jednoosobowe) grupy matematyków, w szczególności rady wydziałów i instytutów, a także sami kandydaci. Zarząd oddziału PTM, za pośrednictwem którego złożony został wniosek, przekaże wniosek ZG PTM dołączając (o ile uzna to za potrzebne) swoją opinię.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1. dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, (tytuł) stopień naukowy, miejsce pracy oraz adres do korespondencji (w tym adres elektroniczny) oraz datę urodzenia w przypadku występowania o nagrodę  nr 3
2. nazwę nagrody, której dotyczy wniosek
3. dane wnioskodawców
4. uzasadnienie merytoryczne sporządzone przez wnioskodawców,
5. egzemplarze książek, odbitki artykułów lub odsyłacze do stron internetowych umożliwiające odczytanie ich w całości;  podstawą przyznania nagrody nr 1 mogą być publikacje ogłoszone w ciągu pięciu lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu i w roku ogłoszenia konkursu przy czym prace inspirujące rozwój nowych dziedzin matematyki mogą pochodzić z okresu ostatnich dziesięciu lat, a w przypadku ponowienia kandydatury z dwu poprzednich lat można zgłaszać prace zaproponowane wówczas do nagrody; podstawą przyznania nagrody nr 2 mogą być publikacje ogłoszone lub osiągnięcia przekazane do praktycznego wykorzystania w trzech latach poprzedzających rok ogłoszenia konkursu i w roku ogłoszenia konkursu lub całokształt dotychczasowego dorobku w dziedzinach, których nagroda dotyczy; do nagrody nr 3 mogą być zgłoszone te prace lub książki, które ukazały się w druku bądź zostały przyjęte do druku najpóźniej w roku ogłoszenia konkursu; w tym drugim przypadku, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu informującego o przyjęciu pracy do druku.

Ostatecznym terminem  zgłoszeń wniosków jest 31 stycznia 2010r. Rozstrzygnięcie konkursów oraz ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu roku 2010. Nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas IV Forum Matematyków Polskich, które odbędzie się w Olsztynie na przełomie czerwca i lipca 2010.

Informacje pochodzą ze strony www.ptm.org.pl

Kontakt

Zarząd Główny PTM
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa
(022) 522 81 46
zgptm@ptm.org.pl