Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe11
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nabór doktorantów w ramach projektu "Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwó

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Rozwoju Go

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.05.2011

Nabór doktorantów w ramach projektu "Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwó

Przyznanie stypendium odbywa się w trybie konkursowym. Docelowo planowana jest wypłata 120 stypendiów (I edycja – 50, II edycja – 70). Warunkiem ubiegania się doktoranta o przyznanie stypendium jest złożenie w określonym  terminie wniosku  o przyznanie stypendium wraz z wszystkimi załącznikami w formie pisemnej oraz elektronicznej (płyta CD) wraz z wypełnioną ankietą ewaluacyjną. Wszystkie dostarczane przez doktoranta dokumenty muszą być wypełnione w języku polskim lub muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wnioski należy składać do pok. 1016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu 50-412.
Termin składania wniosków:

 • I edycja – od 14 czerwca do 09 lipca 2010 r.
 • II edycja – od 01 kwietnia do 31 maja 2011 r.

Wniosek musi byś złożony przez doktoranta osobiście (pn. – pt. w godz. 8:00 – 15:00)  lub drogą pocztową (liczy się data wpływu wniosku).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków formalnych  doktorant ma prawo do jednorazowej korekty wniosku w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania stosownego powiadomienia w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail. Wnioski spełniające kryteria formalne przekazywane są przez DG-G do oceny merytorycznej.

W ramach oceny merytorycznej brane są pod uwagę takie aspekty wniosku stypendialnego, jak:

 • dotychczasowy dorobek naukowy doktoranta,
 • stopień zaangażowania przewodu doktorskiego,
 • możliwość praktycznego zastosowania oraz  wdrożenia wyników badań na terenie województwa dolnośląskiego,
 • poziom innowacyjności pracy doktorskiej w skali kraju i świata,
 • zakres nawiązanej współpracy z przedsiębiorcą i jej użyteczność dla prowadzonych badań.

Ocena merytoryczna każdego wniosku dokonywana jest w skali punktowej na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wzoru i jest sumą następujących składowych:
1). do 80% skali punktowej – ilość punktów będąca średnią arytmetyczną wyciągniętą z ocen dwóch niezależnych recenzentów, którzy są ekspertami z dziedziny obejmującej zakres tematyczny wniosku. Odpowiedni recenzenci wyłaniani są zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 ze zm.);
2). do 20% skali punktowej – ilość dodatkowych punktów, które mogą zostać przyznane przez Komisją Stypendialną za perspektywiczność praktycznego zastosowania i wdrożenia rezultatów badań na terenie województwa dolnośląskiego.

Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja Stypendialna wyłania listę potencjalnych kandydatów kwalifikujących się do otrzymania stypendium, których wnioski spełniają kryteria formalne oraz uzyskały co najmniej 60% skali punktowej podczas oceny merytorycznej, a następnie przekazuje ją w formie rekomendacji Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. Ostateczną decyzję o wyborze doktorantów, których badania najlepiej przyczynią się do rozwoju województwa i przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendiów podejmuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.

W oparciu o listę rankingową Komisja Stypendialna może zatwierdzić listę rezerwową doktorantów, których wnioski spełniają kryteria formalne oraz uzyskały co najmniej 60% skali punktowej podczas oceny merytorycznej, lecz nie zostały objęte wsparciem finansowym z powodu ograniczonych środków dostępnych na wypłatę stypendiów. W przypadku utraty prawa do pobierania stypendium przez doktoranta, któremu przyznano wsparcie finansowe, pozostała kwota zostaje przyznana osobie pierwszej (lub odpowiednio kolejnej) na liście rezerwowej doktorantów, pod warunkiem spełniania przez nią w dalszym ciągu kryteriów formalnych.

O wynikach oceny formalnej doktoranci informowani są na piśmie w ciągu 30 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków do danej edycji.
O wynikach oceny merytorycznej doktoranci informowani są na piśmie w terminie 20 dni roboczych od zakończenia posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym wyłaniana jest lista potencjalnych kandydatów do otrzymania stypendium.
Od wyników oceny formalnej i merytorycznej nie przysługuje odwołanie.

Informacje pochodzą ze strony www.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Rozwoju Go
ul. Mazowiecka 17
50 - 411 Wrocław


www.umwd.dolnyslask.pl