Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni – II nabór wniosków

organizator:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2013

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni – II nabór wniosków

II NABÓR WNIOSKÓW MARZEC 2013

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI pełniąca rolę Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ogłasza

II Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

1. Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru
Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach Działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni – wspierających wymiany studentów i pracowników pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z Polski i Państw – Darczyńców. W ramach projektów można realizować następujące kategorie działań:

Wymiana studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), uprawnieni są studenci z Polski i z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim;
 • wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim;
 • studenci realizujący wymiany mogą wziąć udział w intensywnym kursie językowym EILC, który powinien odbyć się na początku okresu wymiany, w kraju goszczącym.

Wymiana pracowników uczelni uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli z Państw-Darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • wyjazdy polskich nauczycieli i pracowników administracyjnych do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych z Państw-Darczyńców do Polski w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie.

2. Uprawnieni wnioskodawcy
O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe – posiadające Kartę Uczelni Erasmusa. Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z Państw – Darczyńców, o ile ma podpisaną dwustronną umowę o współpracy. Umowa dwustronna będzie obligatoryjna.

3. Czas trwania projektu
Uprawniony okres trwania pojedynczego projektu Mobilności może wynosić do 15 miesięcy – w okresie od 1 lipca 2013 do 30 września 2014.

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie
Całkowita dostępna wysokość środków (środki z MF EOG i NMF 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) przeznaczona na projekty Mobilności w ramach tego naboru wniosków wynosi €1 793 333,50. 10% alokacji Programu w ramach Funduszy EOG powinno zostać wykorzystane na dofinansowanie wymian w dziedzinie kultury. W tym naborze kwota ta wynosi €145 000.

5. Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie otrzymane w ramach FSS pokryje 100% całkowitego, uprawnionego kosztu projektu. Nie jest wymagane współfinansowanie ze strony wnioskodawcy.

6. Koszty kwalifikowalne
Następujące kategorie kosztów będą uprawnione w ramach projektów Mobilności:

 • koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
 • koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
 • koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

Wymiana studentów

 • dofinansowanie dla polskich studentów wyjeżdżających do Państw – Darczyńców na okres studiów lub praktyki: €800 na miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych;
 • dofinansowanie dla studentów z Państw – Darczyńców przyjeżdżających do Polski na okres studiów lub praktyki: €600 na miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.

Dodatkowo kwota €500 jako ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę.
Wymiana pracowników

 • dofinansowanie dla pracowników polskich wyjeżdżających do Państw – Darczyńców: €250 za dzień; €1250 za tydzień; €2100 za miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych;
 • dofinansowanie dla pracowników z Państw – Darczyńców przyjeżdżających do Polski: €150 za dzień; €750 za tydzień; €1250 za miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.

Dodatkowo kwota €500 jako ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę.
Organizacja mobilności

Każda instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Uczelni Erasmusa otrzyma ryczałt €500 za każdą przyjętą mobilność. Kwota ryczałtu powinna zostać wykorzystana na koszty organizacyjne przyjmującej instytucji związane z przygotowaniem i realizacją wymian studentów i pracowników w ramach projektów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

7. Kryteria wyboru projektów
Ocena projektów będzie przeprowadzana jednoetapowo przez Operatora Programu i będzie oceną formalną. Projekty nie będą oceniane pod względem merytorycznym, ponieważ Wnioskodawcy posiadają Kartę Uczelni Erasmusa. Wnioski będą uważane za spełniające kryteria formalne, jeśli wszystkie wymienione poniżej warunki zostaną spełnione:

 • zostały dostarczone w wyznaczonym terminie;
 • zostały złożone przy użyciu odpowiedniego formularza wniosku;
 • zostały podpisane przez osobę uprawnioną;
 • zostały przesłane wraz z obowiązującymi załącznikami.

Pełna lista wymogów formalnych została podana w Karcie Oceny Formalnej.

Rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Operator Programu. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektu podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały. Odpowiedzialność za nabór uczestników indywidualnych (studentów i pracowników) będzie ponoszona przez ich instytucje macierzyste. W procesie selekcji na uczelniach macierzystych będą przestrzegane procedury Programu Erasmus.

8. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących instytucji wnioskującej
Wnioskodawca może skorzystać z procedury odwoławczej od decyzji o odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej. Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Ciałem odwoławczym pierwszej instancji jest Operator Programu. Ciałem odwoławczym drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy. Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Krajowego Punktu Kontaktowego. Nie ma również odwołań od ostatecznej decyzji Operatora Programu, dotyczącej przyznania dofinansowania.

9. System płatności i raportowanie
Płatność zaliczkowa w wysokości do 50% przyznanego dofinansowania będzie realizowana po podpisaniu umowy; druga płatność w wysokości do 30% będzie realizowana po akceptacji Raportu częściowego nr 1; trzecia płatność w wysokości do 20% będzie realizowana po akceptacji Raportu częściowego nr 2. Płatność bilansująca (jeśli dotyczy) będzie realizowana po akceptacji Raportu końcowego. Rozliczenie końcowe będzie dokonywane po akceptacji Raportu końcowego przesyłanego do Operatora Programu w terminie do 30 dni od zakończenia projektu.

10. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Nabór wniosków trwa od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r., do godz. 16.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie: online.frse.org.pl.

Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 2 egzemplarzach do Operatora Programu na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

11. Dokumenty do pobrania tu

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura FSS (w dni robocze, od 9.00 do 16.00):

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warsaw
tel.+48/22 46 31 000
fax +48/22 46 31 028
fss@frse.org.pl
www.fss.org.pl

Informacje pochodzą ze strony www.fss.org.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

fss@frse.org.pl
www.fss.org.pl