Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe66
 • socjalne10
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Młodzi twórcy – stypendia dla uzdolnionych artystycznie

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 02.05.2016

Młodzi twórcy – stypendia dla uzdolnionych artystycznie

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przypomina, że do 2 maja 2016 r. młodzi twórcy, zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku w drugim półroczu 2016 r.

Stypendia mogą być przyznane osobom działającym na terenie miasta Białegostoku, które nie ukończyły 35 roku życia, w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

– dane osobowe wnioskodawcy;

– program stypendium i harmonogram pracy, obejmujący: zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji stypendium, przewidywane rezultaty realizowanego stypendium;

– uzasadnienie celowości przyznania stypendium, w tym wykazujące związek z Białymstoku;

– informację o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) przedstawioną chronologicznie;

– wysokość wnioskowanej kwoty stypendium,

– informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Wniosek należy sporządzić przy zachowaniu należytej staranności. Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, iż projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do końca 2016 r.

Uwaga! Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne), dobra kultury lub inne wyniki uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię dyplomu ukończenia szkoły, potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki,

– dokumentację dotychczasowej działalności (synteza 20 stron formatu A4), np. filmy, katalogi wystaw, fotografie, płyty, publikacje, kopie dyplomów, recenzje,

– zdjęcie na papierze lub na nośniku elektronicznym,

– rekomendację podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kultury lub znawcy w dziedzinie, w której składany jest wniosek, podpisaną przez rekomendującego,

– wniosek w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie *.doc.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: www.stypendia-bialystok.pl.

Wnioski (z dopiskiem „stypendia”) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok lub składać w sekretariacie Departamentu (ul. Słonimska 8, pok. 205), w terminie do dnia 2 maja 2016 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 869 63 66.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendia-bialystok.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 8
15-950 Białystok


www.stypendia-bialystok.pl