Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • naukowe51
 • sportowe17
 • artystyczne19
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Miejskie Stypendium Artystyczne w Sosnowcu 2021

organizator:

Urząd Miejski w Sosnowcu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 03.11.2021

Miejskie Stypendium Artystyczne w Sosnowcu 2021

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs o przyznanie miejskich stypendiów artystycznych  dla najbardziej uzdolnionych artystycznie uczniów i studentów, którzy są mieszkańcami Sosnowca. Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane z budżetu Gminy Sosnowiec w roku szkolnym/akademickim 2021/2022 mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, wypłacanego od stycznia przez kolejnych dziewięć miesięcy w przypadku studentów oraz przez kolejnych dziesięć miesięcy w przypadku uczniów.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby pełnoletnie we własnym imieniu lub w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub prawni opiekunowie. Stypendium przysługuje osobie, która:

 1.  w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 25 roku życia (kalendarzowo);
 2. jest uczniem szkoły podstawowej lub średniej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub jest studentem uczelni wyższej publicznej lub niepublicznej;
 3. jest wybitnie uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki:
  a) muzyka,
  b) plastyka,
  c) teatr,
  d) film,
  e) literatura,
  f) fotografia,
  g) architektura,
  h) wzornictwo przemysłowe,
  i)projektowanie i stylizacja ubioru,
  j) taniec.
 4. jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, miejskim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, m.in. sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych lub jest autorem czy współautorem ważnego wydarzenia artystycznego bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na wszelkiego rodzaju uroczystościach;
 5. jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej powinna uzyskać pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę. Opinia taka może zostać udzielona osobie, która w sposób szczególny wywiązuje się z obowiązków wynikających z przynależności do danego zespołu, orkiestry, grupy;
 6. jeżeli jest uczniem/studentem szkoły/uczelni artystycznej powinna posiadać wysokie
  ponadprzeciętne oceny z przedmiotów artystycznych;
 7.  jest aktywna artystycznie na terenie miasta Sosnowca.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 2 listopada 2021 roku wyłącznie na odpowiednim druku. Wszystkie strony wniosku należy wypełnić elektronicznie. O przyjęciu wniosku o stypendium artystyczne decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w wyznaczonym terminie. Ponadto wniosek w formie edytowalnej należy przesłać drogą mailową na adres: a.kmita@um.sosnowiec.pl we wskazanym powyżej terminie.

Do wniosku należy dołączyć:

 •  dokumenty potwierdzające najistotniejsze osiągnięcia kandydata do stypendium (katalogi
  z wystaw indywidualnych, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie artykułów, kserokopie dyplomów
  itp.). Należy przedstawić osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego/akademickiego.
 • opinię jednej z następujących osób: rektora, prorektora, dziekana lub wykładowcy wyższej uczelni artystycznej, dyrektora szkoły artystycznej, nauczyciela, dyrektora miejskiej instytucji kultury, opiekuna grupy artystycznej;
 • aktualne zaświadczenie o byciu uczniem lub studentem, wystawione przez szkołę lub uczelnię, do której uczęszcza kandydat do stypendium;
 • podpisana informacja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych – klauzula RODO.

Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy,
terminem obowiązującym (również w odniesieniu do wniosków przesyłanych drogą pocztową) jest
dzień roboczy następujący po tej dacie. Wnioski niekompletne, złożone po terminie, nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione lub wycofane przez wnioskodawcę nie będą rozpatrywane. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Po dokonaniu oceny formalnej wszystkich wniosków przez pracowników Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, wnioski są opiniowane przez Komisję Stypendialną. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarządzeniem Prezydent Miasta Sosnowca.
Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca o przyznaniu stypendiów ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie. Informacje o przyznaniu stypendiów podaje się do publicznej wiadomości na internetowej stronie Miasta Sosnowca.
Lista stypendystów zostaje podana do wiadomości publicznej na internetowej stronie Miasta
Sosnowca.
Informacje na temat konkursu o przyznanie stypendiów można uzyskać w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 tel. 296-06-47, 296-06-48.
Regulamin konkursu, formularz wniosku o przyznanie stypendium, oświadczenie do zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna oraz informacja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: sosnowiec.pl

Inne stypendia artystyczne znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
tel. 296 06 47, 296 06 48
a.kmita@um.sosnowiec.pl, wkp@um.sosnowiec.pl
www.bip.um.sosnowiec.pl