Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Miejskie stypendia kulturalne w Sosnowcu

organizator:

Wydział Kultury i Sztuki, Urząd Miejski w Sosnowcu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 24.03.2014

Miejskie stypendia kulturalne w Sosnowcu

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs o przyznanie miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami z budżetu Gminy Sosnowiec  w roku 2014.

1.Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, wypłacanego przez sześć kolejnych miesięcy od dnia podpisania umowy, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami- na realizację określonego przedsięwzięcia. Stypendia mogą być przyznawane w następujących kategoriach:
1) stypendia twórcze, które mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:
a) literatura,
b) sztuki wizualne,
c) muzyka,
d) taniec,
e) teatr,
f) film,
g) opieka nad zabytkami,
h) twórczość ludowa.
2) stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, które mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:
a) animacja i edukacja kulturalna,
b) zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.

2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby fizyczne we własnym imieniu, nie będące uczniami, ani studentami, którzy ukończyli 25 lat.

3. Wnioski o przyznanie stypendium powinny być wypełnione komputerowo lub czytelnie pismem drukowanym na formularzu, którego wzór jest dostępny
w niniejszym ogłoszeniu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 33,
tel. 32/296-06-47.

4. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Stypendia z budżetu Gminy Sosnowiec na 2014 rok” w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,
ul. Małachowskiego 3, 41-200 Sosnowiec lub przesyłać drogą pocztową (decyduje data wpływu wniosku do Wydziału) do dnia 24 marca 2014 roku.

5. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
6. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
7. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca.
8. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Sosnowca po uzyskaniu opinii Komisji, nie później niż do dnia 23 kwietnia 2014 roku.
9. Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca o przyznaniu stypendiów ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
10. Lista osób, które otrzymają stypendia w naborze wniosków, zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta Sosnowca.
11. Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury
w 2014 roku udziela Olga Jurkowska, tel. 32/296-06-40- Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3.
12. Regulamin konkursu, formularz wniosku o przyznanie stypendium, formularz umowy stypendialnej oraz formularz sprawozdania z realizacji stypendium stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Dokumenty do pobrania tutaj.

Informacje pochodzą ze strony www.sosnowiec.pl

Kontakt

Wydział Kultury i Sztuki, Urząd Miejski w Sosnowcu
ul. Małachowskiego 3
41-200 Sosnowiec


www.sosnowiec.pl