Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe28
 • artystyczne32
 • socjalne10
 • inne11
 • naukowe78
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Miejskie Stypendia Artystyczne w Sosnowcu

organizator:

Urząd Miejski w Sosnowcu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.03.2015

Miejskie Stypendia Artystyczne w Sosnowcu

Prezydent Miasta Sosnowca działając na podstawie uchwały nr 1139/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i ich wysokości, ogłasza konkurs o przyznanie miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami z budżetu Gminy Sosnowiec w roku 2015.

1. Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, wypłacanego przez sześć kolejnych miesięcy od dnia podpisania umowy, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia. Stypendia mogą być przyznawane w następujących kategoriach:
1) stypendia twórcze, które mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:
a) literatura,
b) sztuki wizualne,
c) muzyka,
d) taniec,
e) teatr,
f) film,
g) opieka nad zabytkami,
h) twórczość ludowa.
2) stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, które mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:
a) animacja i edukacja kulturalna,
b) zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.

2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby fizyczne we własnym imieniu, nie będące uczniami, ani studentami, którzy ukończyli 25 lat.

3. Wnioski o przyznanie stypendium powinny być wypełnione komputerowo lub czytelnie pismem drukowanym na formularzu, którego wzór jest dostępny
w niniejszym ogłoszeniu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 33,
tel. 32/296-06-47.

4. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Stypendia z budżetu Gminy Sosnowiec na 2015 rok” w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,
ul. Małachowskiego 3, 41-200 Sosnowiec lub przesyłać drogą pocztową (decyduje data wpływu wniosku do Wydziału) do dnia 31 marca 2015 roku.

5. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
6. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
7. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca.
8. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Sosnowca po uzyskaniu opinii Komisji,
nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
9. Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca o przyznaniu stypendiów ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
10. Lista osób, które otrzymają stypendia w naborze wniosków, zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta Sosnowca.
11. Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury
w 2015 roku udziela Małgorzata Dąbek, tel. 32/296-06-40 Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3.
12. Regulamin konkursu, formularz wniosku o przyznanie stypendium, formularz umowy stypendialnej oraz formularz sprawozdania z realizacji stypendium stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać tu: http://www.sosnowiec.pl/urzad_miejski/aktualnosci/k1,7,urzad/id,9429,siegnij_po_miejskie_stypendium.html

Informacje pochodzą ze strony www.sosnowiec.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Sosnowcu
ul. Małachowskiego 3
Sosnowiec


www.sosnowiec.pl