Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Miejskie Stypendia Artystyczne w Sosnowcu

organizator:

Urząd Mieski Sosnowiec

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 09.10.2013

Miejskie Stypendia Artystyczne w Sosnowcu

Prezydent Miasta Sosnowca działając na podstawie uchwały nr 711/XL/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia  Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania, ogłasza  konkurs o przyznanie miejskich stypendiów artystycznych, zwanych w dalszej części ogłoszenia stypendiami, dla najbardziej uzdolnionych artystycznie uczniów i studentów zameldowanych na stałe w Sosnowcu. Stypendia przyznawane są z budżetu Gminy Sosnowiec w roku szkolnym/akademickim 2013/2014.

1. Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, wypłacanego od grudnia przez kolejnych dziewięć miesięcy w przypadku studentów, natomiast przez kolejnych dziesięć miesięcy w przypadku uczniów.
2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby pełnoletnie we własnym imieniu lub w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie.
3. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje osobie, która:
– w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 25 roku życia;
– jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub jest studentem uczelni wyższej publicznej lub niepublicznej;
– jest wybitnie uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej
z wymienionych dziedzin sztuki:
a). muzyka,
b). plastyka,
c). teatr,
d). film,
e). literatura,
f). fotografia,
g). architektura,
h). wzornictwo przemysłowe,
i). projektowanie i stylizacja ubioru,
j). taniec.
– jeżeli jest uczniem/studentem szkoły/uczelni artystycznej powinna posiadać wysokie oceny z przedmiotów artystycznych;
– jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, miejskim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, m. in. sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych;
– jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na wszelkiego rodzaju uroczystościach;
– jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej powinna uzyskać pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę grupę. Pozytywna opinia może zostać udzielona osobie, która w sposób szczególny wywiązuje się
z obowiązków wynikających z przynależności do danego zespołu, orkiestry, grupy;
– jest aktywna artystycznie na terenie miasta Sosnowca.

4. Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Małachowskiego 3, pokój 33, tel. 32/296-06-47
lub przesyłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału) do dnia 9 października 2013 roku. Wszystkie strony wniosku należy wypełnić elektronicznie.

5. Do wniosku należy dołączyć:
a). edytowaną wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: oj.kultura@um.sosnowiec.pl.
b). dokumenty potwierdzające najistotniejsze osiągnięcia kandydata do stypendium (katalogi z wystaw indywidualnych, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie artykułów, płyty CD/DVD z nagranymi koncertami, występami, kserokopie dyplomów itp.);
c). opinię jednej z następujących osób: rektora, prorektora lub dziekana wyższej uczelni artystycznej, dyrektora szkoły artystycznej, dyrektora miejskiej instytucji kultury, opiekuna grupy artystycznej;
d) zaświadczenie o byciu uczniem wystawione przez szkołę wraz z oryginałem lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią świadectwa szkolnego –
w przypadku uczniów lub zaświadczenie o byciu studentem, wystawione przez uczelnię wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskane oceny – w przypadku studentów.

6. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
7. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
8. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja w następującym składzie:
– Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca – przewodniczący Komisji;
– Zespół 5 radnych wskazywanych każdego roku przez Komisję Kultury, Sportu
i Rekreacji Rady Miejskiej w Sosnowcu;
– Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;
– Przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pełniący funkcję sekretarza Komisji;
– Kierownik Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
9. Stypendia przyznaje się na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca po uzyskaniu opinii Komisji, nie później niż do dnia 8 listopada 2013 r.
10. Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca o przyznaniu stypendiów ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
11. Lista stypendystów zostaje podana do wiadomości publicznej na internetowej stronie miasta Sosnowca.
12. Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów udziela Olga Jurkowska,
tel. 32/296-06-40 – Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,
ul. Małachowskiego 3.
13. Regulamin konkursu, formularz wniosku o przyznanie stypendium stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Informacje ze strony: www.bip.gov.pl

Kontakt

Urząd Mieski Sosnowiec
ul. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 06 40
um@um.sosnowiec.pl
www.sosnowiec.pl