Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci37
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • socjalne3
 • inne6
 • naukowe45
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mazowsze – stypendia dla studentów na kierunku lekarskim

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, mazowieckie
termin składania wniosków: 19.09.2021

Mazowsze – stypendia dla studentów na kierunku lekarskim

Zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 15 czerwca 2021 r. podjął uchwałę nr 914/236/21 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022.

W niniejszym Ogłoszeniu naboru wniosków wskazano m.in. termin składania wniosków, listę specjalizacji deficytowych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli lekarze będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium w ramach wybranej specjalizacji deficytowej. Dla ułatwienia dokonania wyboru podmiotu leczniczego oraz specjalizacji deficytowej, w ramach której nastąpi odpracowanie okresu pobierania stypendium, w Informacjach dodatkowych zamieszczono listę specjalizacji deficytowych wraz z listą wojewódzkich podmiotów leczniczych deklarujących możliwość zatrudnienia w ramach danej specjalizacji oraz wskazano ile faktycznie będzie wynosić okres odpracowania otrzymanego stypendium, w zależności od okresu jego pobierania.

Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, w ramach środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego, przy czym w przypadku równej średniej ocen decyduje kolejność wpływu wniosku.

 

Nabór wniosków trwać będzie do 19 września 2021 r.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2.000 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18.000 złotych brutto rocznie.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 1.  jest studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;
 2. nie powtarza roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
 3. uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,2;
 4. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 5. zobowiąże się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonymi pełnymi latami.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

 1. w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
 2. w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Szczegółowe informacje o stypendium dla studentów kierunku lekarskiego można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913 albo wysyłając pytania na adres e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.mazovia.pl

Inne stypendia dla studentów dostępne są w bazie stypendialnej MojeStypendium.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913
stypendiadlamedykow@mazovia.pl
https://www.mazovia.pl/