Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Mazowsze – stypendia dla studentów na kierunku lekarskim

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 03.09.2021

Mazowsze – stypendia dla studentów na kierunku lekarskim

Zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 15 czerwca 2021 r. podjął uchwałę nr 914/236/21 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022.

W niniejszym Ogłoszeniu naboru wniosków wskazano m.in. termin składania wniosków, listę specjalizacji deficytowych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli lekarze będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium w ramach wybranej specjalizacji deficytowej. Dla ułatwienia dokonania wyboru podmiotu leczniczego oraz specjalizacji deficytowej, w ramach której nastąpi odpracowanie okresu pobierania stypendium, w Informacjach dodatkowych zamieszczono listę specjalizacji deficytowych wraz z listą wojewódzkich podmiotów leczniczych deklarujących możliwość zatrudnienia w ramach danej specjalizacji oraz wskazano ile faktycznie będzie wynosić okres odpracowania otrzymanego stypendium, w zależności od okresu jego pobierania.

Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, w ramach środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego, przy czym w przypadku równej średniej ocen decyduje kolejność wpływu wniosku.

 

Nabór wniosków trwać będzie do 3 września 2021 r.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2.000 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18.000 złotych brutto rocznie.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 1.  jest studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;
 2. nie powtarza roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
 3. uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,2;
 4. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 5. zobowiąże się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonymi pełnymi latami.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

 1. w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
 2. w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Szczegółowe informacje o stypendium dla studentów kierunku lekarskiego można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913 albo wysyłając pytania na adres e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.mazovia.pl

Inne stypendia dla studentów dostępne są w bazie stypendialnej MojeStypendium.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913
stypendiadlamedykow@mazovia.pl
https://www.mazovia.pl/