Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe25
 • artystyczne33
 • socjalne9
 • naukowe71
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mazowsze – stypendia dla studentów na kierunku lekarskim – nabór uzupełniający

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, mazowieckie
termin składania wniosków: 24.11.2021

Mazowsze – stypendia dla studentów na kierunku lekarskim – nabór uzupełniający

Aby przeprowadzić nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022, uchwałą nr 131/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 12 października 2021 r. dokonano odpowiednich zmian w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, m.in. w zakresie zmiany (obniżenia) jednego z kryteriów przyznawania stypendium, tj. średniej ocen z egzaminów, a także w zakresie uzupełnienia Regulaminu o procedurę prowadzenia naboru uzupełniającego. Zmiana Regulaminu weszła w życie z dniem 3 listopada 2021 r.

Tym samym, na podstawie § 4 ust. 2-5 i § 6a ust. 1 Regulaminu, Zarząd Województwa Mazowieckiego 9 listopada 2021 r. podjął uchwałę nr 1753/269/21 w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022.

W niniejszym ogłoszeniu naboru wniosków wskazano m.in. termin składania wniosków, listę specjalizacji deficytowych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli lekarze będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium w ramach wybranej specjalizacji deficytowej. Dla ułatwienia dokonania wyboru podmiotu leczniczego oraz specjalizacji deficytowej, w ramach której nastąpi odpracowanie okresu pobierania stypendium, w zamieszczonych poniżej informacjach dodatkowych znajduje się lista specjalizacji deficytowych wraz z listą wojewódzkich podmiotów leczniczych deklarujących możliwość zatrudnienia w ramach danej specjalizacji. Wskazano także ile faktycznie będzie wynosić okres odpracowania otrzymanego stypendium, w zależności od okresu jego pobierania.

Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, przy czym począwszy od naboru uzupełniającego średnia ta uległa obniżeniu i wynosi 4,0.

Nabór wniosków trwać będzie do 24 listopada 2021 r.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 tys. złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18 tys. złotych brutto rocznie.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 • jest studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;
 • nie powtarza roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
 • uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,0;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • zobowiąże się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonymi pełnymi latami.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

 • w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
 • w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Szczegółowe informacje o stypendium dla studentów kierunku lekarskiego można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913 albo wysyłając pytania na adres e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl .

Informacje pochodzą ze strony: www.mazovia.pl

Inne stypendia dla studentów dostępne są w bazie stypendialnej MojeStypendium.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913
stypendiadlamedykow@mazovia.pl
https://www.mazovia.pl/