Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Marszałkowskie Talenty – stypendia Marszałka Województwa Opolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, inni
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 09.03.2018

Marszałkowskie Talenty – stypendia Marszałka Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”.

I. Rodzaj, zakres i odbiorcy oferty stypendialnej.
1. Stypendia służą wspieraniu rozwoju artystycznego i mają na celu stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu twórczego oraz pogłębienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności stypendysty.
2. Stypendia mają charakter indywidualny i mogą być przyznane tej samej osobie nie częściej niż raz do roku.
3. Stypendia przyznawane są osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną na terenie województwa opolskiego.
4. Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na terenie województwa opolskiego.
5. Stypendia przyznawane są na cel określony we wniosku o przyznanie stypendium w jednej z następujących dziedzin:
1) muzyka,
2) plastyka,
3) fotografia,
4) teatr,
5) film,
6) literatura,
7) taniec.
6. Stypendia przyznaje się na zrealizowanie programu stypendialnego, w którego zakres może wchodzić realizacja na terenie województwa opolskiego projektu w zakresie twórczości artystycznej lub podejmowanie działań mających na celu stworzenie odpowiednich warunków dla dalszego rozwoju i podnoszenia poziomu artystycznego stypendysty (udział w warsztatach, kursach, szkoleniach etc.).
7. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:
1) pełnoletnie osoby fizyczne posiadające stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego,
2) szkoły działające na terenie województwa opolskiego,
3) instytucje kultury i stowarzyszenia twórcze działające na terenie województwa opolskiego,
4) działające na terenie województwa opolskiego podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018 i wysokość indywidualnego stypendium.
1. Na realizację oferty stypendialnej przeznacza się łączną kwotę do 152 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Indywidualne stypendium w wysokości 7 600 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych) przyznaje się na czas realizacji programu stypendialnego.
3. Stypendium wypłaca się jednorazowo na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy, do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium.

III. Termin i warunki składania wniosków.
1. Wnioski stypendialne należy składać do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu lub w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3 w Opolu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu. Wnioski złożone po terminie, nieprawidłowo
i nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane.
2. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wniosku.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w określonym zakresie i wyznaczanym terminie.
4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik Nr 1 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXV/286/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”.

IV. Zasady, tryb i kryteria przyznawania stypendiów.
1. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę następujące kryteria:
1) dotychczasowy dorobek artystyczny kandydata do stypendium,
2) poziom merytoryczny zaproponowanego programu stypendialnego,
3) wpływ realizacji programu stypendialnego na promowanie młodych talentów,
4) wpływ realizacji programu stypendialnego na rozwój umiejętności artystycznych kandydata do stypendium,
5) wpływ realizacji programu stypendialnego na rozwój życia artystycznego w regionie,
6) wpływ realizacji programu stypendialnego na promowanie regionu w Polsce i poza granicami kraju,
7) obiektywną możliwość realizacji programu stypendialnego opisanego we wniosku,
8) zakres i liczbę potencjalnych odbiorców programu stypendialnego,
9) załączone do wniosku referencje i opinie (m.in. środowiska artystycznego, stowarzyszeń twórczych, władz samorządowych).
2. Wnioski podlegają ocenie przez Komisję, powołaną przez Zarząd Województwa Opolskiego w drodze Uchwały. Komisja, po rozpatrzeniu wniosków spełniających wymogi formalne, rekomenduje Zarządowi Województwa Opolskiego listę rankingową złożonych wniosków.
3. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego, w drodze Uchwały. Zarząd Województwa Opolskiego podejmuje uchwałę o przyznaniu stypendiów w terminie do 45 dni od dnia zakończenia naboru.
4. Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego o przyznaniu stypendiów ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Samorządu Województwa Opolskiego.

V. Postanowienia końcowe.
1. Szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta pomiędzy Województwem Opolskim a stypendystą. Ramowy wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXV/286/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”.
2. Z wykonania umowy stypendysta sporządza sprawozdanie merytoryczne w terminie wskazanym w umowie. Ramowy wzór sprawozdania merytorycznego stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXV/286/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”.
3. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego naboru wniosków udzielane są w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, tel. 77 44 29 327, 77 44 29 336.

Informacje pochodzą ze strony bip.opolskie.pl

Kontakt

Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Żeromskiego 3
Opole
tel. 77 44 29 327, 77 44 29 336

www.opolskie.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Ogłoszenie
Wzór wniosku