Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM 2022/2023

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 26.11.2022

Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM 2022/2023

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 w projekcie pn. „Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.
Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Szczegółowe zasady określa Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2022/2023 (od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.) dla uczniów:

 • klas 5-8 szkół podstawowych,
 • szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących.

W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
1) pismo przewodnie do wniosku
2) wniosek o przyznanie stypendium
3) kopię świadectwa za rok szkolny 2021/2022 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2021/2022.

UWAGA!! W przypadku uczniów klasy I Liceum Ogólnokształcącego wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2021/2022.

W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty należy dołączyć:
4) kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym).
*osiągnięcia w konkursach i/lub olimpiadach dot. roku szkolnego 2021/2022,
5) kopię świadectwa za rok szkolny 2020/2021 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021,
6) kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list pod rygorem nieudowodnienia okoliczności na którą Wnioskodawca się powołuje,
6) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
7) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.
W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Dokumenty należy składać w terminie od 28 października 2022 r. do 26 listopada 2022 r.

Dokumenty związane z naborem można wnosić:
pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS UE 2022/2023.

O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.
osobiście – na dziennikach podawczych urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS UE 2022/2023 w:

 • Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – Dziennik Podawczy, budynek „B”,
 • Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206,
 • Tarnowie, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123.

Informacje pochodzą ze strony: www.malopolska.pl

Inne oferty stypendiów dla uczniów i studentów znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
tel. 12 61 60 742
sekretariat.ek@umwm.malopolska.pl
www.malopolska.pl