Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • inne9
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – kolejna edycja

organizator:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Zespół ds. Stypendiów

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 07.10.2011

Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – kolejna edycja

Zgodnie z treścią Zarządzenia Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w sprawie ogłoszenia IV naboru wniosków w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” (Poddziałanie 9.1.3 PO KL 2007-2013) ustala się, że nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2011/2012 trwać będzie od dnia 12 września do dnia 7 października 2011 r.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w wyznaczonym terminie w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie (VII piętro, pokój 708 lub 709) w godzinach od 7.30 do 16.00.

Wniosek pobrany ze strony internetowej należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny ucznia/uczennicy uzyskanego w 2010 roku.

Dokumenty można przesłać również kurierem lub pocztą, przy czym nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie naboru.

Stypendium przyznawane jest w wysokości 500 zł netto miesięcznie na okres 12 miesięcy (od września 2011 r. do sierpnia 2012 r.).

Umowy stypendialne oraz umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej w ramach IV naboru wniosków zostaną zawarte w 2012 r.

Wypłata stypendiów nastąpi w 2012 r., z uwzględnieniem miesięcy od września do grudnia 2011 r.

Uwaga!

Wniosek uznaje się za kompletny wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość wszystkich dochodów uzyskanych w 2010 roku. Obowiązkowo wszyscy pełnoletni członkowie rodziny ucznia/uczennicy muszą złożyć zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodach opodatkowanych. Wzory oświadczeń dostępne są w zakładce: Dokumenty do pobrania. Złożone wraz z wnioskiem kopie zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodach za 2010 rok muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę tj. pełnoletniego ucznia/uczennicę lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia/uczennicy.

Nauczyciel lub pedagog lub doradca zawodowy (kandydat na Opiekuna Dydaktycznego ucznia/uczennicy) oraz dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica ubiegający/a się o stypendium, potwierdzają własnoręcznymi podpisami wiarygodność podanych we Wniosku informacji dotyczących w szczególności:

 • średnich ocen (ogólnej oraz z przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych i technicznych),
 • szczególnych osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz
 • informacji zawartych w Indywidualnym Planie Rozwoju ucznia.

W związku z powyższym nie ma obowiązku składania wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje (kserokopii świadectw, dyplomów, wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych). O dokumenty te Wnioskodawca może być jednak poproszony na etapie oceny formalnej wniosku.

Szczegółowe  zasady przyznawania stypendiów określone są w Regulaminie udzielania stypendiów, przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 31 maja 2010 roku.

Równocześnie należy pamiętać, że listy konkursów/olimpiad/turniejów z roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011, uznawanych za szczególne osiągnięcia edukacyjne w rozumieniu Regulaminu udzielania stypendiów w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu w zakładce Aktualności:
(http://stypendia.mcp.malopolska.pl/Aktualnosci/Olimpiady/_konkursy/_turnieje,419.html)

W załączeniu oraz w zakładce Dokumenty do pobrania znajdą Państwo wzór Wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2011/2012 w formacie pdf (do wypełnienia ręcznie) oraz aktualnie obowiązujący Regulamin udzielania stypendium.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendia.mcp.malopolska.pl

Kontakt

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Zespół ds. Stypendiów
ul. Kordylewskiego 11 (VII piętro)
31-542 Kraków

info.uczen@mcp.malopolska.pl
www.stypendia.mcp.malopolska.pl