Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Małopolska: Regionalny Program Stypendialny 2022

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 26.11.2021

Małopolska: Regionalny Program Stypendialny 2022

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój  kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Szczegółowe zasady określa Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – (tekst jednolity).

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2021/2022 (od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.) dla uczniów:

 1.  klas 5-7 szkoły podstawowej,
 2.  klas 8 szkoły podstawowej,
 3. szkół ponadpodstawowych.

W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:

 1. pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
 2. wniosek o przyznanie stypendium (.xlxs),
 3.  kopię świadectwa za rok szkolny 2020/2021 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.

UWAGA!! W przypadku uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2020/2021.

W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty należy dołączyć:

 • kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
 • kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
 • kopię zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z kopią regulaminu studiów wyższych na podstawie którego zajęcia zostały zorganizowane,
 •  kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list pod rygorem nieudowodnienia okoliczności na którą Wnioskodawca się powołuje,
 •  oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
 •  kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 •  kopię świadectwa za rok szkolny 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020.

Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.

W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.

Termin i sposób składania wniosków:

Dokumenty należy składać w terminie od 28.10.2021 r. do 26.11.2021 r.

Dokumenty związane z naborem można wnosić:

 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS UE 2021/2022.(jest to sposób rekomendowany z uwagi na sytuację epidemiologiczną, a także jedyny możliwy sposób uzyskania potwierdzenia złożenia (wysłania) dokumentów poprzez posiadanie pocztowego/kurierskiego dowodu nadania). O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.
 • lub osobiście w:Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – Dziennik Podawczy, budynek „B”, Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS UE 2021/2022.

! UWAGA: Nie ma możliwości osobistego składania dokumentów na os. Teatralnym 4 a w Krakowie (Nowa Huta). Osobiste składanie dokumentów jest możliwe tylko w lokalizacjach wymienionych powyżej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze troskę o stan zdrowia wszystkich pracowników, informujemy, iż od dnia 17 sierpnia 2020r. do odwołania UMWM zostaje całkowicie zamknięty dla interesantów zewnętrznych. Tym samym, nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia dokumentów „za zgodność z oryginałem” oraz uzyskania potwierdzenia wpływu (jedyną opcją, aby takie potwierdzenie uzyskać, jest nadanie przesyłki u operatora publicznego).

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.

Wszelkie informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Sekretariat Departamentu EK, tel.: 12 61 60 700
e-mail: sekretariat.ek@umwm.malopolska.pl

Informacje pochodzą ze strony: mcdn.edu.pl

Inne oferty stypendiów dla uczniów i studentów znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
tel. 12 61 60 700
ek@umwm.malopolska.pl
www.malopolska.pl