Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Małopolska: Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 25.10.2018

Małopolska: Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem ww. projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. Powyższy cel realizowany jest poprzez udzielenie wsparcia stypendialnego w formie finansowej.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Wsparciem mogą zostać objęci uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych w obszarze, w jakim szkoły te prowadzą kształcenie:

1). ogólne lub
2). zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

Stypendium na rok szkolny 2018/2019 (od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) dla uczniów:
a). klas 5-7 szkoły podstawowej wynosi 4 800 zł,
b). klas 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum) – 6 000 zł,
c). szkół ponadpodstawowych – 7 200 zł.

Stypendium na realizację – pod opieką Opiekuna dydaktycznego – celów edukacyjnych określonych w Indywidualnym Planie Rozwoju będzie wypłacone w trzech równych transzach. Pierwsza transza zostanie przelana w terminie do 30 dni od zawarcia umowy stypendialnej (do wglądu wzór umowy). Wypłata drugiej i trzeciej transzy nastąpi odpowiednio nie wcześniej niż w lutym i maju 2019 roku.

W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa wniosek zawierający dane wyszczególnione we wzorze, który został zamieszczony poniżej.

Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty, do wniosku należy dołączyć:

 • kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2017/2018),
 • kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym 2017/2018),
 • kopię zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć,
 • kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, pod rygorem nieudowodnienia okoliczności, na którą Wnioskodawca się powołuje,
 • oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.

Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.

W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.

Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem ww. kopii, Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu pracownikowi Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w niżej wskazanych lokalizacjach.

Na etapie wnioskowania zakres wymaganych danych określają poniższe wzory formularzy (do pobrania):

 • wzór wniosku o przyznanie stypendium (.xlsx, .zip –wniosek należy wypełnić elektronicznie; .pdf),
 • wzór oświadczenia o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
 • wzór oświadczenia o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf).

Stypendysta przed zawarciem umowy stypendialnej zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we wzorze:

 • Indywidualnego Planu Rozwoju (.doc, .pdf),
 • oświadczenia o rachunku bankowym (.doc, .pdf),
 • oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku,

a także przedstawienia formularza danych osobowych i oświadczenia uczestnika projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta w terminie do 31 sierpnia 2019 r. składa sprawozdanie, którego zakres określa wzór (.doc, .pdf).

Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:

 • wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
 • ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
 • wniosek o przyznanie stypendium powinien być składany za pismem przewodnim (do pobrania wzór pisma: .doc, .pdf) w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym utratę integralności dokumentów bądź przypadkowy wgląd do dokumentacji. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić adnotację „Regionalny Program Stypendialny – wniosek o przyznanie stypendium 2018/2019”.
 • Każdy z Wnioskodawców poza egzemplarzem składanym w tut. Urzędzie winien dysponować drugim (własnym) egzemplarzem/kopią dokumentacji.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców, jednakże ich stosowanie usprawnia współpracę pomiędzy Wnioskodawcami a tut. Urzędem.

Dokumenty należy składać w terminie od 26 września do 25 października 2018 r.

Dokumenty związane z naborem można wnosić:

1). osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00:

a. na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy:

Racławickiej 56 (parter nowego budynku),
Basztowej 22.
b. w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:

Krakowie na os. Teatralnym 4a, IV piętro, pokój 411,
Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202,
Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30, pokój 2-73.

2). pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego, wówczas o jego dochowaniu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:
Krakowie: 12 61 60 753, 12 61 60 738, 12 61 60 728, 12 61 60 725.
Nowym Sączu: tel. 12 (kierunkowy jak do Krakowa) 61 60 973,
Tarnowie: tel. 14 68 88 810
i pod adresem e-mail: stypendiaRPS@umwm.pl

Informacje pochodzą ze strony www.malopolska.pl

Kontakt

Departament Edukacji i Kształcenia UstawicznegostypendiaRPS@umwm.pl
www.malopolska.pl

Dokumenty

do pobrania