Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • naukowe40
 • socjalne8
 • inne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Łuków – stypendium artystyczne 2021

organizator:

Urząd Miasta Łuków

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 17.05.2021

Łuków – stypendium artystyczne 2021

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki.

Zasady przyznawania stypendium:

Przyznanie stypendium będzie uzależnione od spełnienia warunków i kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 3043)

Stypendia mogą być przyznane w jednej z dziedzin:

 • sztuki plastyczne,
 • film,
 • literatura,
 • muzyka,
 • śpiew,
 • sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,
 • taniec,
 • teatr,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Łuków.

Wniosek o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki mogą składać:

 • osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny,
 • instytucje kultury działające na terenie miasta Łuków,
 • placówki oświatowe działające na terenie miasta Łuków,
 • związki lub stowarzyszenia twórcze i kulturalne działające na terenie miasta Łuków.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki należy składać w terminie do 17 maja 2021 r. wyłącznie na odpowiednim druku – w Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 19 Urzędu Miasta Łuków, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17, w godz. 7:30-15:30. O przyjęciu wniosku o przyznanie stypendium decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łuków w wyznaczonym terminie.

Warunki i tryb postępowania przy przyznawaniu stypendiów:

Wnioski wypełnione czytelnie, kompletne (z wymaganymi załącznikami) rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Łuków w drodze zarządzenia. Wnioski wypełnione nieczytelnie i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o stypendium, Wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich usunięcia. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. Ostateczną decyzję w sprawie listy Stypendystów, wysokości stypendiów oraz terminów ich płatności podejmuje Burmistrz Miasta Łuków. O stypendium w danym roku budżetowym dla tej samej osoby nie może wnioskować kilka podmiotów. W 2021 roku stypendia przyznaje się dla programów stypendialnych realizowanych w terminie od lipca 2021 r. do listopada 2021 r.

Postanowienia końcowe:

Informacje na temat naboru wniosków, sprawozdania oraz wymagane druki można uzyskać z oficjalnej strony internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju 112 Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 13, 21-400 Łuków, tel. (25) 797 66 08.

Informacje pochodzą ze strony: lukow.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia artystyczne.

Kontakt

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków
ul. Piłsudskiego 13
21-400 Łuków
tel. 25 797 66 08
sekretariat@um.lukow.pl
www.lukow.pl