Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe16
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Łuków: stypendia artystyczne

organizator:

Burmistrz Miasta Łuków

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.05.2018

Łuków: stypendia artystyczne

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki.

1. Zasady przyznawania stypendium

Przyznanie stypendium będzie uzależnione od spełnienia warunków i kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 3043)

2. Stypendia mogą być przyznane w jednej z dziedzin:
a. sztuki plastyczne,
b. film,
c. literatura,
d. muzyka,
e. śpiew,
f. sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,
g. taniec,
h. teatr,
i. organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Łuków.

3. Wniosek o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki mogą składać:
a. osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny,
b. instytucje kultury działające na terenie miasta Łuków,
c. placówki oświatowe działające na terenie miasta Łuków,
d. związki lub stowarzyszenia twórcze i kulturalne działające na terenie miasta Łuków.

4. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki należy składać w terminie do dnia 15 maja 2018 r. wyłącznie na odpowiednim druku, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki, wzoru sprawozdania końcowego z realizacji programu stypendium – w Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 19 Urzędu Miasta Łuków, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17, w godz. 7:30 – 15:30. O przyjęciu wniosku o przyznanie stypendium decyduje data stempla pocztowego.

5. Warunki i tryb postępowania przy przyznawaniu stypendiów
a. Wnioski wypełnione czytelnie, kompletne (z wymaganymi załącznikami) rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Łuków w drodze zarządzenia.
b. Wnioski wypełnione nieczytelnie i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o stypendium, Wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich usunięcia.
d. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
e. Ostateczną decyzję w sprawie listy Stypendystów, wysokości stypendiów oraz terminów ich płatności podejmuje Burmistrz Miasta Łuków.
f. O stypendium w danym roku budżetowym dla tej samej osoby nie może wnioskować kilka podmiotów.
g. W 2018 roku stypendia przyznaje się dla programów stypendialnych realizowanych w terminie od lipca 2018 r. do listopada 2018 r.

6. Postanowienia końcowe

Informacje na temat naboru wniosków, sprawozdania oraz wymagane druki można uzyskać z oficjalnej strony internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 13, 21-400 Łuków, tel. 25 798 30 01 (wew. 108).

7. Pliki do pobrania:
• Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych
• Wzór wniosku
• Wzór sprawozdania
• Wzór oświadczenia – dane osobowe

Informacje pochodzą ze strony www.lukow.pl

Kontakt

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków
ul. Piłsudskiego 13
21-400 Łuków
tel. 25 798 30 01 (wew. 108)

www.lukow.pl

Dokumenty

do pobrania