Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • naukowe72
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lubuskie: stypendia dla przyszłych lekarzy

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, lubuskie
termin składania wniosków: 31.10.2018

Lubuskie: stypendia dla przyszłych lekarzy

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego określono, że w 2018/2019 r. odbędą się dwa nabory wniosków. Pierwszy zakończył się 31 maja br. Swoje wnioski złożyły łącznie 62 osoby (jedna osoba zrezygnowała w trakcie rekrutacji). W pierwszym naborze na pomoc materialną dla studentów kierunków lekarskich – stypendia przyznano wszystkim wnioskującym. Studenci będą dostawać 2 tys. zł miesięcznie – od kwietnia 2018 roku do czerwca 2019 roku (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych).

Naszą intencją od początku było zachęcenie studentów do „odpracowania” stypendium w lubuskich szpitalach. Pracę mogą rozpocząć tu wraz z początkiem specjalizacji, już po uzyskaniu tytułu lekarza – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak, inicjatorka stypendiów. Samorząd Województwa Lubuskiego przeznaczył na ten cel 900 tys. zł w 2018 r. (w dwóch naborach) oraz po 1 mln zł w dwóch kolejnych latach.

Warunkiem otrzymania wsparcia była deklaracja związania swojej zawodowej przyszłości z regionem lubuskim. – Dzięki tej inicjatywie i środkom samorządu województwa pozyskujemy lekarzy, których w regionie bardzo brakuje. Mam nadzieję, że zakochają się w Lubuskiem i zostaną – mówi marszałek.

Pomoc materialna może być przyznana studentowi III, IV,V lub VI roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:

1). jest studentem kierunku lekarskiego;

2). nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej;

3). zawrze umowę o pomocy materialnej, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako lekarz w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym:

– dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie lub

– w którym Województwo Lubuskie posiada udziały albo

– w podmiocie leczniczym mającym siedzibę na terenie Województwa Lubuskiego udostępniającym szkole wyższej prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim, jednostki organizacyjne niezbędne do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów i odbyciu stażu podyplomowego, na co najmniej czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej, liczonemu pełnymi latami.

4). zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej w uzgodnieniu z podmiotem leczniczym, w którym podejmie zatrudnienie. Wybór szkolenia specjalizacyjnego powinien nastąpić w obrębie dziedzin medycyny, w których występują niedobory kadry lekarskiej na terenie województwa lubuskiego;

5). jego miesięczne dochody na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku, nie przekraczają dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający złożenie wniosku.

Wnioski można składać do 31 października 2018 r.

Jest to zatem forma pomocy zwrotnej. Studenci, którzy nie dopełnią warunków umowy i nie podejmą pracy w lubuskich szpitalach po zakończeniu studiów, będą musieli zwrócić pełną kwotę stypendium.

Informacje pochodzą ze strony lubuskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 68 45 65 200 (centrala)

lubuskie.pl