Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne13
 • socjalne4
 • inne4
 • naukowe25
 • sportowe5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lublin – stypendium artystyczne 2023

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.01.2023

Lublin – stypendium artystyczne 2023

Wydział Kultury informuje, że od 2022 r. stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury przyznawane są na podstawie Uchwały nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz składanie wniosków na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu.
Wnioski o stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej należy składać do 31 stycznia 2023 r.
Ww. stypendium może być przyznane osobie, która:

 • zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina;
 • w 2022 r. uzyskała znaczące osiągnięcie indywidualne lub w grupie maksymalnie czteroosobowej, w szczególności w konkursie lub plenerze artystycznym;
 • w 2022 r. nie ukończyła 26. roku życia.

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.
Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie imiennych dokumentów poświadczających osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2022 r., przy czym do dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe).
Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

 • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin (II piętro)
 • lub w Biurach Obsługi Mieszkańców, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne”:

ul. Wieniawska 14;
ul. Filaretów 44 ;
ul. Szaserów 13-15;
ul. Franciszka Kleeberga 12a;
ul. Wolska;

 • lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego (adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin)
 • lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z wykorzystaniem na ePUAP formularza elektronicznego „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dołączenia do niego wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu przyznawania stypendiów, opatrzenia pisma ogólnego podpisem elektronicznym: podpisem zaufanym (opcja bezpłatna; instrukcje jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany dostępne są na stronie: https://pz.gov.pl/dt/help), e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym (opcja podpisu płatnego) oraz przesłania na adres elektroniczny Urzędu Miasta Lublin: /UMLublin/SkrytkaESP

Do dnia 27 stycznia 2023 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (81 466 3714) lub mailowego (mecenat.kultura@lublin.eu).

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej wynosi brutto od 300 zł do 1.500 zł.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych regulaminem.

Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane i kompletnie wypełnione.

Informujemy również, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j.).

Informacje pochodzą ze strony: lublin.eu

Inne stypendia dla artystów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Lublin
ul. Złota 2 Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
20-112 Lublin
tel. 81 466 37 14
mecenat.kultura@lublin.eu
lublin.eu