Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci24
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne7
 • artystyczne17
 • naukowe26
 • inne5
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd24
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Lublin – stypendia dla studentów i doktorantów

organizator:

Urząd Miasta w Lublinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 22.11.2019

Lublin – stypendia dla studentów i doktorantów

Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego. W tym roku zmieniły się kryteria programu. O stypendia ubiegać się mogą studenci ze średnią ocen 4,5, a doktoranci w ciągu ostatnich 2 latach powinni opublikować publikacje naukowe, za które łącznie przysługiwało nie mniej niż 150 punktów (określonych zgodnie z wykazami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Program w dalszym ciągu jest skierowany do osób, których działalność może przyczynić się do rozwoju Lublina i wnieść wkład w rozwój nauki, w szczególności jeśli uzyskane efekty mogą być wdrożone lub wykorzystane w praktyce przez Miasto Lublin, przez środowisko naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, wpływając na rozwój gospodarczy Lublina i są zbieżne z założeniami Strategii Rozwoju Lublina.

Wnioski składać można do 22 listopada, w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania przy ul. Narutowicza 37/39, w godz. 7:30-15:30 oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wniosek dostępny jest do pobrania w załączeniu i powinien zawierać w szczególności:

 • dane osobowe studenta lub doktoranta, w tym dane umożliwiające wypłacenie stypendium;
 • informacje na temat działalności kandydata do stypendium w okresie ostatnich 2 lat akademickich, mogącej przyczynić się do rozwoju Lublina z wyodrębnieniem obszarów zbieżnych z założeniami Strategii Rozwoju Lublina;
 • informacje na temat działalności naukowej kandydata do stypendium w okresie ostatnich 2 lat akademickich mogącej wnieść wkład w rozwój nauki;
 • potwierdzenie przez upoważnionego pracownika uczelni spełniania tych kryteriów;
 • oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających realizację wskazanej we wniosku podejmowanej działalności, a w przypadku publikacji kserokopie stron zawierających informację o autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu wydania, nie więcej niż 8 publikacji oraz dokumenty potwierdzające liczbę przyznanych punktów według wykazu MNiSW;
 • podpisane przez kandydata oświadczenia, w tym o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów określa się na poziomie równym 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego corocznie przez Radę Ministrów. Średnia kwota miesięcznego stypendium w 2019 roku to 900 zł, a od 2020 roku – 1 040 zł. Całość stypendium dla studenta wyniesie 8 940 zł. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 120. Student ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia.

Z kolei wysokość miesięcznego stypendium dla doktorantów ustala się na poziomie równym 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Średnia kwota miesięcznego stypendium w 2019 r. wyniesie 1 125 zł, a w 2020 r. – 1 300 zł. Całość stypendium dla doktoranta wyniesie 11 175 zł. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 30. Doktorant ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów III stopnia lub szkoły doktorskiej.

Przyznane stypendia są wypłacane w trzech transzach:

 • do końca stycznia za okres od października do grudnia;
 • do końca kwietnia za okres od stycznia do marca;
 • do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.

Student lub doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach jednocześnie może ubiegać się tylko o jedno stypendium. Dopuszczalne jest ubieganie się o stypendium dwa razy w ciągu toku studiów, jednak każdorazowo wniosek musi zostać poprzedzony 2 letnią działalnością naukową, wpisującą się w regulamin konkursu. Program jest skierowany do osób zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Informacje pochodzą ze strony: lublin.eu

Kontakt

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37/39
20-109 Lublin

urzad_miasta@lublin.eu
lublin.eu