Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 20.09.2019

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 – 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 200 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 300 – dla uczniów liceów ogólnokształcących.

Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), bez podstawy programowej kształcenia w zawodach, spełniający warunki określone w regulaminie.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 należy składać w terminie od 2 do 20 września 2019 r.

Bezwzględnie wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”
 • zaświadczenie lub elektroniczny odpis dokumentu, opatrzony podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, o rozpoczęciu przez ucznia, ubiegającego się o stypendium, nauki w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub o rozpoczęciu przez ucznia nauki w czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub rozpoczęciu lub kontynuowaniu przez ucznia nauki w trzyletnim liceum ogólnokształcącym (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), wystawione przez uprawnionego pracownika szkoły;
 • kopia świadectwa otrzymanego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium;
 • indywidualny plan rozwoju edukacyjnego;
 • deklaracja opieki dydaktycznej nad uczniem lub jej elektroniczny odpis, opatrzony podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym;

jeżeli dotyczą:

 • kopia wyników obowiązkowego egzaminu zewnętrznego, stanowiącego podstawę do przyjęcia do szkoły;
 • ponumerowane w prawym górnym roku zgodnie z numeracją wskazaną we wniosku dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad:
 • kopię lub kopie zaświadczeń wydanych przez organizatora o przyznanych tytułach laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Każde kolejne osiągnięcie należy potwierdzić odrębnym dokumentem;
 • zaświadczenie lub zaświadczenia lub ich elektroniczny odpis, opatrzony podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, wystawione przez dyrektora szkoły o udziale w etapie II/okręgowym konkursu lub olimpiady. Każde kolejne osiągnięcie należy potwierdzić odrębnym dokumentem;
 • kopia zezwolenia na indywidualny program nauki udzielonego na postawie przepisów wydanych przez ministra właściwego ds. edukacji (nie dotyczy, jeżeli informacja o realizacji indywidualnego programu nauki wpisana jest na świadectwo promocyjne);
 • kopia decyzji podjętej przez organizatora zajęć przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu kryteriów określonych w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b Regulaminu programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” oraz posiadaniu dokumentów potwierdzających ich spełnianie;

oraz klauzula informacyjna i oświadczenia dotyczące zapoznania się z regulaminem i komunikacji e-mail.

Dokumenty można złożyć:

 • osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej

Pobrany wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać wypełniony na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym, zapisany i dołączony w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych), wydrukowany i podpisany. Dodatkowo należy dołączyć kopie pozostałych wymaganych dokumentów.

 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Pobrany wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać wypełniony na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym, zapisany i dołączony w formie elektronicznej. Dodatkowo należy dołączyć skany pozostałych wymaganych dokumentów.

Informacje pochodzą ze strony www.lubelskie.pl

Kontakt

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 47 81 410, pok. 512
stypendia_rpo@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl